vrijdag 15 september 2017

Goede professionalisering van leraar bepalend voor onderwijskwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor NROMet het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat effectieve scholing wel aan een aantal kenmerken moet voldoen.
Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., e.a. (2017). Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder
‘Effectiveness of professional development interventions in different teacher career stages‘

Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

Afbeeldingsresultaat voor onderwijsraadDe Onderwijsraad heeft zich gebogen over de vraag of de rol van gemeenten op onderwijsterrein nog wel passend is. Zowel in als rondom het onderwijs is de laatste jaren bestuurlijk namelijk veel veranderd. Schoolbesturen werken tegenwoordig bijvoorbeeld verplicht samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de hele jeugdhulp. Gemeenten en scholen hebben door die (en andere) veranderingen meer met elkaar te maken dan voorheen. Gemeenten hebben echter een beperkte formele rol in het onderwijs. In de praktijk leidt die discrepantie tot spanningen, waardoor kinderen en jongeren niet altijd de beste zorg of begeleiding krijgen en waardoor kansen om het onderwijs te verbeteren onbenut blijven.

Ontwerp Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs

Ontwerp Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs Afbeeldingsresultaat voor inspectie van het onderwijs

Aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties, evaluaties en audits (PO Raad)

Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht. Het kan hierbij gaan om diverse vormen van begeleidingdiensten (o.a. BCO Onderwijsadvies). Lees verder Afbeelding publicatie aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties visitaties en audits

woensdag 30 augustus 2017

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

Afbeeldingsresultaat voor po raadEen nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel, een lichtere fusietoets bij kleine fusies en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen die 1 augustus 2017 zijn ingegaan voor u op een rij. Lees meer

maandag 21 augustus 2017

Wat is het effect van stress van leraren op hun functioneren en op het leren van leerlingen?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie kunnen tonen, de uitoefening van hun rol als leraar en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief en maken vaker gebruik van disciplinerende maatregelen. Ze zijn minder in staat om de klas effectief te managen en een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Door afnemende gevoelens van betrokkenheid bij leraren kunnen hun leerlingen zich ook minder verbonden gaan voelen met de school, hetgeen kan leiden tot slechtere leerresultaten. Stress belemmert leraren ook om een positieve invloed te kunnen uitoefenen op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen, zoals het reduceren van gedragsproblemen. Lees meer

Flip the System aan het werk 1

Twee nieuwe projecten die ‘Flip the System’ in praktijk willen brengen. De afgelopen anderhalf jaar is door een twaalftal po- en vo-scholen gewerkt aan een alternatieve vorm van kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs in Nederland. Dat project is ‘Scholen Zelfevaluatie’, bijnaam ‘Flip de School’, waarin we samenwerken met de Onderwijsinspectie. Het tweede project is ontstaan uit onvrede over de centrale examens en de verhouding tussen het schoolexamen en het centraal examen en onderzoekt mogelijkheden voor een nieuwe opzet daarvan.
Dick van der Wateren op Blogcollectief Onderzoek onderwijs, 15 augustus 2017
Lees meer