maandag 9 oktober 2017

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Eric Verbiest
In: School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. - 16 p.
Uitleg van een vernieuwd concept van onderwijskundig leiderschap. Uitgangspunt is de schoolleider die het professioneel leren van de leerkrachten bevordert. Op basis van de inzichten in 2010 over het professionele leren van leerkrachten worden de belangrijkste taken van de schoolleider als onderwijskundig leider beschreven. Open het artikel

De leerling centraal in het onderwijs? : de grenzen van personalisering

Maarten Simons en Jan Masschelein
Leuven : Acco, 2017. – 120 p.
ISBN 9789463442466
Betoog - aan de hand van onderzoek met pedagogische toetsstenen - over de mogelijkheden en grenzen van personalisering in het onderwijs. De kernvraag hierbij is: Wat is het effect op vrijheid gelijkheid, op vorming en op de school? De leerling meer centraal plaatsen komt vaak neer opeen minder centrale plaats voor de school. De auteurs vragen zich in dit boek af of dat ‘ont-scholen’ wel in het belang van de leerling is of juist niet. De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is tegenwoordig een aandachtspunt voor zowel leraren, pedagogen, als beleidsmakers. Dit is onder andere terug te zien in onderwijskundige ontwikkelingen, zoals: onderwijs op maat, leerlinggericht onderwijs en gepersonaliseerde leerpaden. Naast onderwijskundige ontwikkelingen spelen ook overwegingen over efficiëntie, effectiviteit en maximale inzetbaarheid een rol. Deze motieven zijn volgens dit boek het symptoom van fundamentele verschuivingen: van een onderwijsinstelling naar een leeromgeving, van disciplineren naar monitoren en van normalisering naar personalisering.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-SIMO

donderdag 5 oktober 2017

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor Leren voor morgenAnje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017. -259 p.
ISBN 9789492525086
Beschrijving van trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-ROS

maandag 25 september 2017

Toelichting aangescherpte Code Goed Bestuur gepubliceerd

Afbeeldingsresultaat voor PO raadDe Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De geactualiseerde code en de toelichting 

Grootste leerlingenkrimp basisscholen achter de rug (Verus)

Jarenlang leden basisscholen in grote delen van Nederland onder dalende leerlingenaantallen. Voor hen lijkt de grootste krimp voorbij. In het voortgezet onderwijs echter wordt de krimp nu pijnlijk voelbaar. Dat is te zien in de openbare webviewer die Verus in samenwerking met Agel Adviseurs ontwikkelde. Lees verder

De invloed van krimp op de ontiwkkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

Afbeeldingsresultaat voor Pedagogische studien 2017L. T. M. Rekers-Mombarg en N. Hulshof
In: Pedagogische studiën. - Jrg. 94 (2017), nr. 2 ; p. 90-109
Basisscholen aan de ‘randen’ van Nederland krimpen al geruime tijd in leerlingenaantallen. Doordat basisscholen kleiner worden, de onderwijscontext ongunstiger wordt en hoog opgeleide ouders wegtrekken staat de onderwijskwaliteit onder druk en zouden de leerprestaties kunnen dalen. Met dit surveyonderzoek is de ontwikkeling van leerprestaties in een krimpgebied onderzocht en nagegaan of de ernst van de krimp en sociaaleconomische achtergrond van leerlingen hier invloed op hebben. De data zijn afkomstig van schooladministratie- en leerlingvolgsystemen van bijna 1600 leerlingen op 24 reguliere basisscholen in Oost-Groningen. Gevonden is dat de gemiddelde vaardigheidsscores voor rekenen-wiskunde, begrijpend en technisch lezen licht fluctueren rondom de landelijke norm in de midden- en bovenbouw. Meer niveau groeicurve-analyses tonen de veerkracht van de basisscholen. Bij een minder goede leerlingencohort wordt de aanvankelijke achterstand weggewerkt totdat er in groep 8 geen noemenswaardige verschillen meer zijn met de andere leerlingcohorten. Ook de relatief ongunstige sociaaleconomische achtergrond van leerlingen en de mate van krimp vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van de leerprestaties. Aanvankelijke lagere leerprestaties worden teniet gedaan, ongeacht de ernst van de krimp waarmee de school geconfronteerd wordt. Basisscholen in het krimpgebied Oost-Groningen weten voldoende te anticiperen op de ernstige gevolgen van krimp.
Open het artikel

vrijdag 15 september 2017

Goede professionalisering van leraar bepalend voor onderwijskwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor NROMet het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat effectieve scholing wel aan een aantal kenmerken moet voldoen.
Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., e.a. (2017). Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder
‘Effectiveness of professional development interventions in different teacher career stages‘