vrijdag 16 juni 2017

Leren zichtbaar maken met formatieve assessment : laat leerlingen de volgende stap zetten in hun leerproces

Shirley Clarke ; bew. Door Annemieke van Grol, Marije Heijdenrijk, Joost Maarschalkerweerd… [et al.]
Rotterdam ; Den Haag : Bazalt, 2016. – 196 p.
ISBN 9789461182234
Beschrijving van hoe formatieve assesment in te zetten in de praktijk. Formatief betekent dat de prestaties van een leerling niet worden vergeleken met die van andere leerlingen, maar met de eerdere resultaten van dezelfde leerling. Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling in beeld gebracht. Onder assessment wordt de manier waarop leerlingen vooruit geholpen kunnen worden in hun leerproces verstaan: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien wordt de leerlingen geleerd om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Het boek bevat voorbeelden en online video’s.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17440-CLAR

woensdag 14 juni 2017

Mijn schoolteam

Assen : Van Gorcum, 2017
Observatie-instrument voor schoolleiders om leraren te observeren in de eigen groep. Mijnschoolteam functioneert als een leraar-volg-systeem, de scores van de verschillende observaties worden naast elkaar gepresenteerd in één rapport. In de rapporten staan uitslagen, grafieken, notities, foto’s, ontwikkelsuggesties en actiepunten voor de leerkrachten. Op deze manier kan worden vastgesteld of een leraar start-, basis- of vakbekwaam is. Daarnaast geeft het instrument een beeld van het team als geheel. Op basis van de uitslagen per leraar genereert het systeem een aantal teamoverzichten. Deze geven bijvoorbeeld de gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen, maar ook de gemiddelde scores voor een vijftal competenties.

Mijn schoolteam bestaat uit de volgende onderdelen:
• Leraardossier. Bestaat uit losse opmerkingen, observaties (op basis van bekwaamheidseisen en competenties), vragen, foto’s en filmpjes.
• Leraarrapport. In het Leraarrapport worden de criteria die de schoolleider heeft gescoord tijdens de observaties nader uitgewerkt waardoor bekeken kan worden hoe de ontwikkeling van een leraar verloopt.
• Teamoverzichten. Mijnschoolteam genereert drie typen teamoverzichten om leraren met elkaar te vergelijken
Lees meer

maandag 12 juni 2017

Een expert leert anders dan een beginner

Afbeeldingsresultaat voor scienceguideDe wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in ‘goed lesgeven’ maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt. Lees meer
Bron: emailservice Kees Vernooy, 12 juni 2017

Zweeds onderwijsmodel wint in Nederland aan populariteit

Niet langer klassikaal lessen volgen op één niveau, maar leerlingen die zelf hun rooster en leerdoelen bepalen. Dat is de werkwijze van Kunskapsskolan, een Zweeds onderwijsconcept dat snel aan populariteit wint in Nederland. Lees meer

Over de relatie tussen schoolbestuur en onderwijskwaliteit is weinig bekend

Afbeeldingsresultaat voor NROIn Nederland hebben we hoge verwachtingen van schoolbesturen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Veel onderwijsbeleid leunt op het functioneren van besturen. Maar of en hoe besturen invloed kunnen uitoefenen op onderwijskwaliteit, daarover is weinig bekend, zo blijkt uit een systematische literatuurstudie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer
Bron: NRO, 12 juni 2017

woensdag 7 juni 2017

Nationaal Cohortonderzoek (NCO)

Utrecht : NRO, 2017. - 4 p.
Folder over het Nationaal Cohortonderzoek (NCO).
Minder onderzoeksdruk en bruikbare resultaten teruggeven aan scholen – dat is waar het NCO voor staat. Om meer waarde voor het onderwijs te realiseren, ontvangt een schoolbestuur jaarlijks per school en schooltype een rapportage van NCO. Deze bevat data over de vervolgopleidingen van hun oud-leerlingen en over de actuele schoolloopbaan van hun leerlingen. De eerste rapportage is vanaf nu voor hen beschikbaar via www.nationaalcohortonderzoek.nl.
Met de NCO-rapportages kan een school de prestaties vergelijken met die van gelijksoortige scholen. De rapporten geven inzicht in de opbrengsten van de school en kunnen gebruikt worden voor het kwaliteitszorgbeleid. Ook bieden ze een goede achtergrond om het gesprek met de leraren, ouders en de Inspectie van het Onderwijs aan te gaan over de kwaliteit van de school.
Open de folder van Nationaal Cohortonderzoek

donderdag 1 juni 2017

Handreiking Goede Medezeggenschap voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder

Afbeeldingsresultaat voor versterking medezeggenschapSinds 1 januari 2017 moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld. Open de handreiking