donderdag 17 december 2015

Bestuurlijk vermogen in het primair onderwijs

NROBestuurders die mensen verbinden en hen inhoudelijk op één lijn weten te krijgen, kunnen adequater sturen op de onderwijskwaliteit van scholen. Het ondersteunen van schooldirecteuren is daarbij de ‘gouden knop om goede sturing van onderwijskwaliteit te realiseren’, stelt hoogleraar onderwijsbestuur Edith Hooge op basis van onderzoek van TIAS, Universiteit Tilburg.
Inhoudelijke doelen stellen voor goede onderwijskwaliteit en daarop sturen, is het beste wat schoolbestuurders kunnen doen. Daarmee vergroten zij het onderling vertrouwen en de gedeelde visie bij schoolleiders en bestuurlijke stafmedewerkers. Het ondersteunen van schoolleiders is dan het meest bevorderlijk. ‘Je zou denken dat doortastende bestuurders die druk uitoefenen en ingrijpen als het fout gaat, het meest effectief zijn’, zegt Edith Hooge. ‘Maar dat is niet het geval. Als een bestuurder ingrijpt bij bijvoorbeeld zwakke scholen door sancties op te leggen, kan dat het onderling vertrouwen in de hele organisatie schaden.’ Ondersteuning als interventie is daarom te prefereren.

Betrokkenheid
‘Sturen op onderwijskwaliteit is een indirecte onderneming waarbij veel actoren actief betrokken zijn’, concludeert Hooge. Het gaat in dit onderzoek om sturen op bovenschools niveau en de indirecte invloed daarvan op de onderwijskwaliteit in de klas. Om de betrokkenheid van die actoren te versterken, kunnen bestuurders het beste doelen stellen op het gebied van onderwijsleerprocessen, zoals het functioneren van leraren(teams), pedagogisch-didactische processen en leiderschap.

Netwerken
Bestuurlijke netwerken spelen ook een belangrijke rol. Hoe interessanter bestuurders, bestuurlijke stafleden en schooldirecteuren elkaar vinden als gesprekspartners, en hoe meer vertrouwen zij hebben in elkaars capaciteiten, hoe meer interactie er tussen hen is en hoe meer relaties zij onderling aanknopen. Er ontstaan zo groepjes van mensen die elkaar elkaar versterken bij het sturen van onderwijskwaliteit. Opvallend is dat schoolleiders van zwakke scholen daar vaak buiten vallen. Hun capaciteiten worden veelal beoordeeld op basis van de (vermeende) kwaliteit en de ontwikkeling van hun school. Het verkleint hun kans om aan te sluiten bij zo’n netwerk en zo kennis en informatie te delen die de school kan helpen beter te worden. Hooge: ‘Bestuurders kunnen daar alert op zijn en hun aandacht goed verdelen, zodat iedereen betrokken blijft.’

Eenpitters
Actueel is ook de vraag hoe de eenpitters het doen. Daar zijn de bestuurders veelal vrijwilligers. Hun onderlinge relatie en die met de schoolleider kenmerkt zich door een hoger onderling vertrouwen en gedeelde visie. Dit komt misschien doordat het om een kleinere groep mensen gaat. Daarnaast hebben de hier onderzochte eenpitters een algemeen bijzondere signatuur zoals Montessori of Dalton, met een duidelijke pedagogisch-onderwijskundige grondslag.

Hooge, E.H., Janssen, S.K., Look, van K., Moolenaar, N. & Sleegers, P. (2015).
Bestuurlijk vermogen in het primair onderwijs. Mensen verbinden en inhoudelijk op een lijn krijgen om adequaat te sturen op onderwijskwaliteit.Tilburg: TIAS School for Business and Society, Tilburg University.
Dit onderzoek werd gefinancierd door de ProBO (voorheen BOPO), de beleidsgerichte programmaraad van het NRO.
Het maakt deel uit van een groter NRO-onderzoeksproject ‘Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs’.

Meer informatie
• bekijk het onderzoeksrapport Bestuurlijk vermogen in het primair onderwijs (online pdf)
Bijlagen (online pdf) bij het rapport Bestuurlijk vermogen in het primair onderwijs

maandag 14 december 2015

Leer Wijzer: 10 oplossingen voor het leren van de toekomst

Afbeeldingsresultaat voor nationale denktank 2015Op 4 december 2015 nam staatssecretaris Dekker het eindrapport van de Nationale DenkTank 'Leer Wijzer' in ontvangst. De Nationale DenkTank is een wisselende groep jonge academici die zich elk jaar richt op een ander maatschappelijk thema. Dit jaar is het thema ‘het leren van de Toekomst’. De hoofdvraag van de Nationale DenkTank 2015 luidt: “Hoe kunnen we het leren in Nederland zo organiseren en faciliteren, dat het talent van de individuele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit bij de permanent veranderende omgeving?” De 10 oplossingen zijn: Open het eindrapport

maandag 7 december 2015

Onze les [App van de Nationale DenkTank]

De Nationale DenkTank - waarin 24 studenten, net-afgestudeerden en promovenda de afgelopen maanden zochten naar verbeteringen van de onderwijskwaliteit op basis- en middelbare scholen - kwam 7 december 2015 met een advies voor 'het leren van de toekomst'. Meer feedback voor leraren door leerlingen is één van de aanbevelingen van de jonge wetenschappers. De DenkTank presenteert de app Onze Les, waarin scholieren hun docenten kunnen laten weten wat ze goed vonden aan de les, en wat juist minder.
Uit onderzoek van de Nationale DenkTank blijkt dat de lessen beter worden van feedback. Bovendien stijgt de motivatie van leerlingen. ,,Die hebben veel ideeën over wat op school allemaal beter kan. Door ze erbij te betrekken, vinden ze de lessen leuker en kan het zijn dat ze beter presteren'', verklaart Lisa Hu, die aan het OnzeLes meewerkt. Hoewel Nederlandse leerlingen goed presteren op school, zijn ze minder gemotiveerd dan scholieren in andere landen.
Hoe kunnen leerlingen weer zin in school krijgen? De Nationale DenkTank stuitte op een top 150 van factoren die prestaties helpen verbeteren van de Nieuw-Zeelandse onderwijswetenschapper John Hattie. Een klassengesprek staat op nummer 7, feedback op nummer 10.

Hoe het werkt
Leraren en leerlingen moeten zelf een lijstje maken met wat ze belangrijk vinden in een les. De uitkomsten zijn soms verrassend. Vmbo-leerlingen vinden het bijvoorbeeld vervelend als een leraar onverzorgd is, grof is tegen leerlingen of niet naar ze luistert. Vwo'ers vinden het vooral belangrijk als de docenten complimenten geven, gestructureerd lesgeven en duidelijk zijn over het huiswerk.

De scholen mogen zelf bepalen wat ze met de beoordelingen doen. Ze kunnen die bijvoorbeeld gebruiken om docenten aan elkaar te koppelen om van elkaar te leren. Of om een docent inzicht te geven in wat wel en wat niet goed werkt in bepaalde klassen. Lees meer

vrijdag 4 december 2015

VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen)

De VTOI is de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en vertegenwoordigt 480 Raden van Toezicht met in totaal ruim 2.500 leden. De VTOI is daarmee het grootste platform van toezichthouders uit het PO, VO, MBO, HBO en WO. Als beroepsvereniging draagt de VTOI bij aan de verdere professionalisering van toezichthouders door het ontwikkelen van visie op bestuur en toezicht, het verder professionaliseren van toezicht, het uitwisselen van informatie die daaraan een bijdrage levert, alsmede het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten en andere taken die de toezichthouder in staat stelt goed werkgever te zijn. Ga naar de website van VTOI
In bestelling:
 • Functioneren in de raad van toezicht van een onderwijsinstelling
 • Referentiekader voor de Toezichthouder in het onderwijs 2015

donderdag 3 december 2015

Quickscan voor Werkwijzer Samen Leren

School aan ZetOnlangs is de Quickscan voor de Werkwijzer samen leren ontwikkeld. Met de Quickscan krijgen scholen een snelle indicatie van hun huidige situatie en bij welk aspect of welke fase ze het beste kunnen beginnen. Nu kunnen ze dus nog beter aan de slag met de Werkwijzer samen leren, om het samen leren op school te versterken. Zie de oranje knop 'Quickscan' in de menubalk van de Werkwijzer samen leren
De Werkwijzer samen leren is een middel dat PO- en S(B)O-scholen kunnen inzetten om het leren op alle lagen in de organisatie vorm te geven.
Bestuurders, schoolleiders en leraren krijgen theorie en tools aangeboden om samen op weg te gaan naar een lerende organisatie.
Ga naar de website Werkwijzer Samen leren, met quickscan

De Nieuwe Meso, nr. 4 (december 2015)

Artikelen in het Magazine:
- Ouders zijn de sleutel - Mariëtte Lusse en Annette Diender
- Leidinggeven aan kantelend onderwijs - Evelien Loeffen en Marion Hoeffgen
- Gespreid leiderschap in het onderwijs - Frank Hulsbos en Stefan van Langevelde
- Huisacademies in het onderwijs

Focus op ontwikkelingen in het MBO, thematische artikelen:
- Zelfsturende teams in het mbo als bestuurlijke opgave - Hans Schuit
- Wat mbo-docenten beweegt - Pieter Leenheer
- Mbo-docenten vinden aansluiting techniekonderwijs-beroepspraktijk prima - Sjoerd Arends
- Hybride leeromgevingen in het mbo: het beste van twee werelden José van den Berg en Loes de Jong
- Examenkwaliteit in het mbo: hard en zacht in balans - Paula Willemsen en Rob Vink
- Oud zeer en een langzame kentering - Pieter Leenheer
- De mbo-loopbanen van de toekomst en het mbo van de toekomst - Elke van Doorn

dinsdag 1 december 2015

Lezend in Biesta

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHarm Klifman, senior adviseur bij Van Beekveld en Terpstra, deelt in dit artikel op wij-leren.nl zowel zijn bewondering als zijn reserves voor onderwijspedagoog Biesta. Of is het toch onderwijsfilosoof Biesta? Open het artikel

Werken met een toezichtskader vanuit een Rijnlands perspectief

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHerman Kolthof, Onderwijs- en organisatieadviseur bij De Rijnlandse school, op wij leren.nl
Betoog over hoe een Raad van Toezicht en een College van Bestuur elkaar kunnen versterken in de rol die zij hebben. Hoe kunnen de operationele werkelijkheid en het toezicht elkaar aanvullen en versterken? Een vooraf opgesteld toezichtskader kan hier bij helpen. Als Rijnlander kiest Kolthof voor een Rijnlandse invulling van dat kader. Dat neemt niet weg dat dit artikel evengoed interessant zou kunnen zijn voor besturen met een andere besturingsfilosofie. Kolthof sluit het artikel af met het concretiseren van het toezicht. Open het artikel

donderdag 19 november 2015

Fostering sustained teacher learning: co-creating purposeful and empowering workplaces

A. Oude Groote Beverborg
Enschede : Universiteit Twente, 2015. - (NRO-onderzoek)
MBO-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken, daarbij gesteund door een stimulerende leidinggevende, zijn beter in staat om te gaan met problemen in de toekomst. Zo leveren zij een positieve bijdrage aan de verandercapaciteit van de school. Dit blijkt uit het onderzoek van Arnoud Oude Groote Beverborg, die op 12 november 2015 promoveert aan de Universiteit Twente.
Voor het succesvol leren van docenten is het essentieel dat zij gezamenlijk aan een taak werken. Zij overleggen bijvoorbeeld met elkaar over het ontwerpen van een gemeenschappelijk curriculum. Daarbij reflecteren zij op hun samenwerking, zodat er weer nieuwe ideeën ontstaan. Belangrijke voorwaarde voor dit leren van docenten is tevens een leidinggevende die hen individueel steunt en intellectueel uitdaagt.
Er zijn nu twee bouwstenen van de verandercapaciteit van onderwijsinstellingen gevonden. Dit duidt erop dat er ook meer kunnen zijn en dat er niet één programma is dat deze kan versterken. Toekomstig onderzoek zou kunnen kijken welke bouwstenen er nog meer zijn. Vanuit die kennis zouden scholen gemakkelijk toekomstbestendiger kunnen worden door enkel de bouwstenen die in de verschillende contexten al in enige mate aanwezig zijn, te versterken. Lees meer

dinsdag 17 november 2015

Praktijken en praktijkwijsheden van onderwijsleiders Femke Geijsel

Vrijdag 4 september 2015 heeft Femke Geijsel, hoogleraar-directeur van NSO, haar inaugurale rede als bijzonder hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA uitgesproken: ‘Praktijken en praktijkwijsheden van onderwijsleiders’. Bekend is dat leidinggevenden die het leren in de hele schoolorganisatie centraal weten te stellen, het meest succesvol zijn. Femke roept daarbij de vraag op welke criteria voor succes we wensen te hanteren. Het leren centraal stellen, betekent ook investeren in het eigen leren. Vanuit het gegeven dat na leraarschap, leiderschap de meest bepalende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs, stelt zij de vragen: wat kunnen onderwijsleiders doen om leiderschaps- en onderwijspraktijken te ontwikkelen en verbeteren? En, hoe kunnen zij daarin ondersteund worden? Femke verkent een aantal dilemma’s die zij vindt spelen bij het beantwoorden van die vragen, waaronder het belang van visie, de kracht van macht en de waarde van praktijkwijsheid. Zij presenteerde vrijdag een model voor het bestuderen van de functie van professionele leeractiviteiten voor het leren van zowel schoolleiders zelf als hun organisaties, waarin betekenisgeving aan ontwikkelingen in de praktijk de basis vormt. Open de rede van Femke Geijsel

Kindcentra 2020 - de uitwerking : een realistisch perspectief

Gijs van Rozendaal, Maaike Vaes
[S.l.] : Kindcentra 2020, 2015. - 207 p.
Kindcentra 2020, een initiatief van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en gemeenten, geeft in Kindcentra 2020 een perspectief van hun visie op de toekomst van voorzieningen voor jonge kinderen. Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen, streven partijen naar integrale voorzieningen voor alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In het kindcentrum wordt vanuit één pedagogisch educatieve visie gewerkt: kinderen worden in staat gesteld hun talenten optimaal te ontwikkelen door doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van zorg en welzijn. Het boek biedt de contouren voor een Wet kindercentra, beschrijft de pedagogische uitgangspunten, biedt oplossingen voor belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociale domein en berekent hoeveel deze plannen kosten. Open het document

Kindcentra 2020 - ontwikkel de toekomst

[S.l.] : Kindcentra 2020, 2014 . - 20 p.
Bestuurders uit kinderopvang, onderwijs en gemeenten hebben zich in het initiatief Kindcentra 2020, ontwikkel de toekomst verenigd. Samen houden zij een pleidooi voor een nieuw stelsel van kinderopvang en onderwijs waarin kinderopvang, peuterspeelzalen en primair onderwijs zijn geïntegreerd. In deze brochure wordt hun visie gepresenteerd. In dit kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg zijn inherent aan deze voorziening. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra 2020 en één nieuwe organisatie vormen. Het huidige stelsel van voorzieningen voor kinderen wordt vanuit diverse perspectieven als suboptimaal beschouwd. Het realiseren van een voorziening die de ontwikkeling van kinderen centraal stelt - Kindcentra 2020 - vraagt om een andere grondslag dan de huidige wetgeving. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn. Pedagogische professionals in deze Kindcentra 2020 werken vanuit het belang van de kinderen, met kennis vanuit verschillende disciplines. Open het visiedocument

Flip the system : changing education form the ground up

Jelmer Evers, Rene Kneyber
Florence, Kentucky (USA) Routledge, 2015. – 288 p.
Met lit.opg.
ISBN 9781138929982
Dit boek is een internationaal vervolg op Het Alternatief : weg met de afrekencultuur in het onderwijs. Hierin worden de principes van Het Alternatief, de leerling en niet het systeem centraal, naar een globale context vertaald. Leraren worden ook opgeroepen zelf te formuleren wat goed onderwijs is en hoe ze dat willen bereiken. Leraren moeten leiderschap tonen, in en buiten de school. Met bijdragen van Pasi Sahlberg en Andy Hargreaves en Tom Bennett.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsvernieuwing 13130-EVER

Ik was 10 in 2015 : kinderen vandaag opvoeden voor de toekomst

Pedro de Bruyckere, Bert Smits
Culemborg : Lannoo, 2015. – 244 p.
ISBN 9789082033786
Beschrijving van tendensen die een invloed zullen hebben op de levens van kinderen en jongeren. Deze tonen aan waar we nu staan en waar het met de wereld naar toe gaat. Het boek beantwoordt vragen als: In welke wereld zal mijn kind leven? Waar zal mijn kind leven? Zal er nog werk zijn voor mijn kind? Wat moet mijn kind studeren? Wat moet mijn kind leren? en Hoe zal het met mijn kind gaan in de toekomst?
Plek in kenniscentrum: Management 29430-BRUY

Met andere ogen kijken... en dan nieuwe dingen doen? : over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Harm Klifman, Gerben Zonneveld
Utrecht: VO-raad, 2014. - 17 p.
Verslag van een onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context. De VO-academie van de VO-raad heeft samen met het Europees Platform een handreiking samengesteld over professionalisering van schoolleiders vanuit een internationaal perspectief. Deze handreiking wil schoolleiders ondersteunen bij het versterken van de eigen competenties en vaardigheden via internationale contacten en kennis. De opdracht van de VO-academie is gesitueerd in de doelstelling van de academie: het leveren van een substantiële bijdrage aan professionalisering van schoolleiders. Het onderzoek gaat in op de vraag: op welke manier draagt internationale uitwisseling van kennis tussen schoolleiders in peer-to-peer contacten bij aan de professionalisering van schoolleiders en de onderwijskwaliteit in Nederland? Open de handreiking

Doelgericht vertrouwen : strategisch hrm voor schoolleiders

Utrecht : VO-raad, 2015. - 72 p.
Met lit.opg.
In het nieuwe sectorakkoord VO wordt versterking van strategisch HRM-beleid van scholen als noodzakelijke voorwaarde gezien voor het realiseren van toekomstbestendig onderwijs. Scholen hebben echter soms nog weinig ervaring op het gebied van strategisch HRM. Dit katern van de VO-academie bouwt voort op de verworvenheden van het integraal personeelsbeleid en maakt een koppeling tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat schoolleiders een cruciale rol spelen. Open het katern

Voor de verandering : zeven tips voor team- en leiderschapsontwikkeling

Nora Booij
's-Hertogenbosch : KPC Groep, 2015. - 8 p.
Behandeling van zeven tips voor de schoolleider over hoe hij zijn aandeel in veranderingen kan vergroten en hoe hij steviger in zijn positie kan staan. Verschillende tips worden geïllustreerd met een praktijkvoorbeeld. Als tips worden gegeven:
 1. Luister open en eerlijk naar wat anderen te zeggen hebben
 2. Maak je eigen verhaal waarin je de link legt tussen je ervaringen, jouw kennis over goed onderwijs, je visie en je toekomstdromen. 
 3. Deel als schoolleider je verhaal, je ‘waarom’, je ideaal en toekomstbeeld. En laat mensen ook hun eigen verhaal met elkaar delen.
 4. Zoek naar vereenvoudiging van processen, procedures, administratie en overleg.
 5. Pas nieuwe methodieken toe.
 6. Durf toe te geven dat je het (ook) niet weet of durven dat je een foute inschatting hebt gemaakt.
 7. Maak gebruik van sparringpartners
Open het artikel

maandag 16 november 2015

O4NT : onderwijsvernieuwing op de iPad-scholen cq Steve JobsSchool

Over de z.g.n. 'iPad scholen' is veel te doen. Maar hoe werkt het O4NT onderwijs nu echt in de praktijk en wat zijn de ervaringen van leerkrachten, ouders en kinderen.
In dit onderwijsconcept worden talenten en de 21e eeuwse vaardigheden van kinderen op individuele basis ontwikkeld.

Filmpje over een O4NT-school in Amsterdam-West.
Ga naar de website van O4NT

Systeemdenken in de school van de 21e eeuw

Vijf disciplines voor werken aan een lerende school door Jan Jutten. Tevens een bruikbaar kader voor onderwijs en opvoeding in onze tijd. Dit artikel richt zich op systeemdenken. Lees verder
Bron: Wij-leren.nl

Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering


Gert Biesta geeft op wij-leren.nl een verheldering van het begrip persoonsvorming en hoe hij dat ingevuld zou willen zien.
Qualification, socialisation en subjectification: drie functies en ook drie doeldomeinen van het onderwijs. In vormgeving en uitvoering moet hier aandacht voor zijn.

 

Hattie visueel samengevat: (onderwijs)methoden van de bovenste plank

IMG_3322Vond deze afbeelding via Facebook, een originele samenvatting van het bekende werk van John Hattie:
Update: via @meesterlezer kreeg ik de correcte bron: AOB (April, 2015) Motto: De mix van de meester. Onderwijsblad, 08.
Update 2: deze afbeelding bekijk je best als een vertrekpunt dan als een eenvoudig gegeven.
Op twitter viel veel mensen bijvoorbeeld het beperkte effect van vakkennis op. Als je in Visible Learning kijkt en ander onderzoek hierover checkt, gaat het niet zozeer over dat een leerkracht geen vakkennis nodig heeft. Wel is het zo dat meer vakkennis niet tot betere lesgevers leidt. De beste expert of onderzoeker is niet noodzakelijk de beste lesgever. De correlatie hiertussen is onbestaande (zie ook o.a. Hattie, J., & Marsh, H. W. (1996). The relationship between research and teaching: A meta-analysis. Review of educational research, 66(4), 507-542.)
Bron: Pedro De Bruyckere
Klik op deze link om de afbeelding goed te kunnen bekijken en klik vervolgens op de afbeelding


donderdag 8 oktober 2015

Het einde van de adviseur [Blogpost]

Afbeeldingsresultaat voor algemeen pedagogisch studiecentrumHanna de Koning
Utrecht : APS, 30 september 2015
Er verandert veel in de adviesbranche, ook in onderwijsadvieswerk. APS’er Hanna de Koning laat in deze blogpost zien dat onderwijsorganisaties te maken hebben met een toenemende complexiteit én dat adviesbureaus en adviseurs hun rol opnieuw uit moeten vinden om met hun dienstverlening duurzaam van meerwaarde te zijn voor een organisatie.         Open de blogpost

dinsdag 6 oktober 2015

Onderzoek naar innovatief gedrag van docenten

Afbeeldingsresultaat voor Welten instituut Open universiteitMarieke Thurlings, Arnoud Evers en Marjan Vermeulen
Heerlen : Welten-Instituut, Open Universiteit, 2015
Het doel van de review studie was onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het innovatief gedrag van docenten.
Innovatief gedrag van docenten werd gedefinieerd als een zelf geïnitieerd drie fasenproces: (a) intentionele ideegeneratie, (b) ideepromotie, en (c) ideerealisatie. De centrale onderzoeksvraag was: welke individuele, demografische, en organisatiefactoren beïnvloeden innovatief gedrag van docenten? Lees meer

zondag 4 oktober 2015

Platform 2032 hoofdlijn advies : een voorstel

Platform Onderwijs2032, 2015
11 p. : ill. ; 31 cm
De afgelopen maanden spraken de leden van het Platform Onderwijs2032 met een groot aantal leerlingen, ouders, leraren en maatschappelijke organisaties over de vraag wat kinderen zouden moeten leren op school om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst. Hierbij is vooral gekeken naar een nieuwe balans tussen de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Op 1 oktober 2015 presenteerde de voorzitter van het Platform, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies op hoofdlijnen. Rond de jaarwisseling levert het platform het eindadvies op. Staatssecretaris van Onderwijs Dekker zal hier vervolgens op reageren en schetsen op welke wijze het curriculum – samen met leraren, schoolleiders en maatschappelijk organisaties – verder wordt vormgegeven. De hoofdlijnen van het advies: het onderwijs van de toekomst prikkelt nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen leren zich te blijven ontwikkelen. Ook leren ze omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en over de grenzen heen kijken. Ze leren de kansen van de digitale wereld te benutten. Het onderwijs van de toekomst biedt ook maatwerk en is relevant. De persoonlijke ontwikkeling zal als centraal uitgangspunt van het onderwijs gezien worden. Iedere leerling heeft een vaste kern nodig van bepaalde kennis en vaardigheden. Die basis verschaft hem of haar de benodigde kennis van de wereld. In het onderwijs van de toekomst blijven taal, rekenen en wiskunde van groot belang, maar ook Engels en digitale vaardigheden moeten een plek in de basis krijgen. Daarnaast krijgt burgerschap een prominentere rol. Niet vakken, maar domeinen en thema’s vormen de kern van het toekomstige onderwijs.
Open de brochure

Reactie Kees Vernooy: "Dit advies kreeg veel, soms sterk uiteenlopende aandacht, o.a. vanwege:
 • Veel aandacht voor de digitale wereld, terwijl een recent PISA onderzoek liet zien, dat dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs kan hebben;
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, met als traditionele valkuil streven naar sterk geïndividualiseerd onderwijs;
 • Een advies waarin de kennis die de onderwijswetenschappen maar ook de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Dijsselbloem geen rol spelen, waardoor terecht de vraag ‘hoe evidence based is het advies’ gesteld kan worden. Men heeft zeker geen kennis genomen van een recente publicatie als The politics of distraction van John Hattie. Zie hierover een recent YouTube filmpje met John Hattie. Bekijk het filmpje
 • Nergens wordt stil gestaan bij de kinderen die momenteel grote problemen in het onderwijs hebben. Zullen ze in het ‘nieuwe onderwijs beter’ aan hun trekken komen? Zullen ze allemaal leren, zodat ze later in de samenleving kunnen functioneren en niet aan de zijkant komen te staan? (zie in dat verband ook de kennismail over een OECD-onderzoek). We moeten niet vergeten, dat het daarbij om ongeveer een kwart van de leerlingen gaat. In dat verband is het ook interessant wat de komende peilingsonderzoeken in groep 8 ons straks laten zien (zie kennismail).
Kortom: ik vind het meer een romantisch advies dan een advies waar de leerlingen en de samenleving concreet mee opschieten.