woensdag 23 september 2015

Meerjarenagenda 2015-2020, Werkprogramma 2016

Den Haag : Onderwijsraad, 2015. - 50 p.
Meerjarenagenda van de Onderwijsraad over de komende vijf jaar, hierin staat het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel centraal. Veranderingen in de samenleving – en de snelheid daarvan – stellen het onderwijs voor grote uitdagingen. Het onderwijs heeft te maken met maatschappelijke trends zoals technologisering, internationalisering en Europeanisering, vergrijzing en ontgroening, krimp en immigratie, flexibilisering van de arbeidsmarkt, individualisering en afnemende sociale samenhang. Dat vraagt om een onderwijsbestel dat zich kan blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving én dat weerstand kan bieden aan onwenselijke ontwikkelingen en kortstondige hypes.
Het thema van een veerkrachtig onderwijsbestel wordt beschreven aan de hand van de volgende vijf programmalijnen: 1) kerntaken van het onderwijs, 2) onderwijsprofessionals, 3) bestuur, organisatie en bekostiging, 4) onderwijs en samenleving en 5) digitalisering. De raad buigt zich de komende jaren over de vraag aan welke eisen een bestel – en het onderwijsstelsel in het bijzonder – moet voldoen dat enerzijds kwaliteitsverbetering stimuleert en ruimte biedt voor innovatie en anderzijds een samenhangend, kwalitatief hoogstaand en toegankelijk onderwijsaanbod voor iedereen garandeert. Voor het jaar 2016 zijn de volgende onderwerpen hiervoor opgenomen: Van instelling centraal naar leerling/student centraal; de veranderende rol van gemeenten op onderwijsterrein; aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; en onderwijs in het digitale tijdperk. De raad zal ook adviseren over de invoering van passend onderwijs en enkele wetgevingsadviezen zijn voorzien. Open het document

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen