donderdag 8 oktober 2015

Het einde van de adviseur [Blogpost]

Afbeeldingsresultaat voor algemeen pedagogisch studiecentrumHanna de Koning
Utrecht : APS, 30 september 2015
Er verandert veel in de adviesbranche, ook in onderwijsadvieswerk. APS’er Hanna de Koning laat in deze blogpost zien dat onderwijsorganisaties te maken hebben met een toenemende complexiteit én dat adviesbureaus en adviseurs hun rol opnieuw uit moeten vinden om met hun dienstverlening duurzaam van meerwaarde te zijn voor een organisatie.         Open de blogpost

dinsdag 6 oktober 2015

Onderzoek naar innovatief gedrag van docenten

Afbeeldingsresultaat voor Welten instituut Open universiteitMarieke Thurlings, Arnoud Evers en Marjan Vermeulen
Heerlen : Welten-Instituut, Open Universiteit, 2015
Het doel van de review studie was onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het innovatief gedrag van docenten.
Innovatief gedrag van docenten werd gedefinieerd als een zelf geïnitieerd drie fasenproces: (a) intentionele ideegeneratie, (b) ideepromotie, en (c) ideerealisatie. De centrale onderzoeksvraag was: welke individuele, demografische, en organisatiefactoren beïnvloeden innovatief gedrag van docenten? Lees meer

zondag 4 oktober 2015

Platform 2032 hoofdlijn advies : een voorstel

Platform Onderwijs2032, 2015
11 p. : ill. ; 31 cm
De afgelopen maanden spraken de leden van het Platform Onderwijs2032 met een groot aantal leerlingen, ouders, leraren en maatschappelijke organisaties over de vraag wat kinderen zouden moeten leren op school om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst. Hierbij is vooral gekeken naar een nieuwe balans tussen de drie hoofddoelen van onderwijs: kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Op 1 oktober 2015 presenteerde de voorzitter van het Platform, Paul Schnabel, zijn voorlopig advies op hoofdlijnen. Rond de jaarwisseling levert het platform het eindadvies op. Staatssecretaris van Onderwijs Dekker zal hier vervolgens op reageren en schetsen op welke wijze het curriculum – samen met leraren, schoolleiders en maatschappelijk organisaties – verder wordt vormgegeven. De hoofdlijnen van het advies: het onderwijs van de toekomst prikkelt nieuwsgierigheid en creativiteit. Leerlingen leren zich te blijven ontwikkelen. Ook leren ze omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid en over de grenzen heen kijken. Ze leren de kansen van de digitale wereld te benutten. Het onderwijs van de toekomst biedt ook maatwerk en is relevant. De persoonlijke ontwikkeling zal als centraal uitgangspunt van het onderwijs gezien worden. Iedere leerling heeft een vaste kern nodig van bepaalde kennis en vaardigheden. Die basis verschaft hem of haar de benodigde kennis van de wereld. In het onderwijs van de toekomst blijven taal, rekenen en wiskunde van groot belang, maar ook Engels en digitale vaardigheden moeten een plek in de basis krijgen. Daarnaast krijgt burgerschap een prominentere rol. Niet vakken, maar domeinen en thema’s vormen de kern van het toekomstige onderwijs.
Open de brochure

Reactie Kees Vernooy: "Dit advies kreeg veel, soms sterk uiteenlopende aandacht, o.a. vanwege:
  • Veel aandacht voor de digitale wereld, terwijl een recent PISA onderzoek liet zien, dat dit negatieve gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs kan hebben;
  • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, met als traditionele valkuil streven naar sterk geïndividualiseerd onderwijs;
  • Een advies waarin de kennis die de onderwijswetenschappen maar ook de aanbevelingen uit het rapport van de commissie Dijsselbloem geen rol spelen, waardoor terecht de vraag ‘hoe evidence based is het advies’ gesteld kan worden. Men heeft zeker geen kennis genomen van een recente publicatie als The politics of distraction van John Hattie. Zie hierover een recent YouTube filmpje met John Hattie. Bekijk het filmpje
  • Nergens wordt stil gestaan bij de kinderen die momenteel grote problemen in het onderwijs hebben. Zullen ze in het ‘nieuwe onderwijs beter’ aan hun trekken komen? Zullen ze allemaal leren, zodat ze later in de samenleving kunnen functioneren en niet aan de zijkant komen te staan? (zie in dat verband ook de kennismail over een OECD-onderzoek). We moeten niet vergeten, dat het daarbij om ongeveer een kwart van de leerlingen gaat. In dat verband is het ook interessant wat de komende peilingsonderzoeken in groep 8 ons straks laten zien (zie kennismail).
Kortom: ik vind het meer een romantisch advies dan een advies waar de leerlingen en de samenleving concreet mee opschieten.

vrijdag 2 oktober 2015

O21 spel : hoe zie jij het onderwijs in de 21e eeuw?

Geheel herz. uitg. - Helmond : Onderwijs maak je samen, 2015
In 2012 werd het O21-spel uitgebracht rondom 21e eeuwse vaardigheden, waarin men middels stelling- en definitiekaarten en de inzet van diverse werkvormen met elkaar in gesprek kon gaan over hoe het onderwijs in de 21e eeuw eruit zou kunnen zien. Op basis van nieuwe onderzoeksgegevens is het spel vernieuwd en aangevuld. Het spel heeft ruim 40 stellingen die een leidraad willen bieden in de discussie rondom de visie op onderwijs in de 21ste eeuw. De volgende zeven vaardigheden staan centraal: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden. Nieuw in het spel is de vaardigheid 'zelfregulering'. Deze term benadrukt de belangrijke intrapersoonlijke vaardigheden die voor leerlingen van belang zijn om te ontwikkelen. Naast deze nieuwe vaardigheid is de vaardigheid ‘ICT-geletterdheid’ uitgebreid met een verdeling naar drie deelvaardigheden; ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.
Plek in kenniscentrum: Professioneel archief

De 101 werkvormen formule : methode voor trainers en leerkrachten, voor het creëren van meer impact en leerresultaat

Hugo Bakker [s.l.] : Het boekenschap, [2015]. – 197 p.
ISBN 9789082249309
Beschrijving van de M.E.R.C.I.-methode voor trainers en leerkrachten. Dit is een eenvoudig ontwerp dat je kunt toepassen in elke training of les. M.E.R.C.I. staat voor Motiveren, Ervaren, Reflecteren, Committeren en Implementeren. Elke stap wordt uitgebreid toegelicht en verrijkt met passende werkvormen die je direct kunt toepassen. De werkvormen zijn gericht op kennismaken, ervaringen delen, samenwerking, vertrouwen, leiderschap, reflectie en commitment. Verder zijn er energizers opgenomen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsadvisering 14510-BAKK

Scrum in actie : maak van elk project een succes

Petra de Boer, Martin Bruggink
Amsterdam : Business contact, 2015. – 192 p.
ISBN 9789047008378
Uitleg van hoe Scrum werkt en beantwoording van alle praktische vragen. Het boek beschrijft aansprekende cases en praktijkvoorbeelden. Die maken zichtbaar hoe dankzij Scrum op een radicaal andere manier en met meer plezier wordt samengewerkt. Scrum is een methode voor het managen van projecten en inrichting van organisaties. In plaats van conventionele afdelingen met managers, gaat Scrum uit van hechte teams die in korte ‘sprints’ werken en zich steeds kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit vanuit het idee van de steeds complexere en snellere maatschappij vraagt om een andere manier van werken.
Plek in kenniscentrum: Management 13130-BOER

Onderzoeksmatig leiderschap

José van Loo, Esther van de Ven
Huizen: Pica, 2015. - 112 p. ; 21 cm. – (Pica Onderwijsmanagement)
ISBN 9789491806407
Hoe geef je als schoolleiding vorm aan een onderzoekende schoolcultuur? Steeds vaker helpen data inzicht verkrijgen in de kwaliteit van het onderwijs aan de hand van toetsen, leerlingvolgsystemen, tevredenheidsonderzoeken, ouderenenquêtes en inspectierapporten die informatie bevatten over de schoolontwikkeling. Wat wil je als school graag weten, aan welke gegevens heeft de school behoefte en welke interventies dragen in onze specifieke schoolsituatie bij aan gewenste veranderingen? Het is aan schoolleiders en bestuurders om het schoolteam te inspireren en te helpen de goede richting te bepalen en praktijkgericht onderzoek in de school te bevorderen. Onderzoeksmatig leiderschap biedt een breed perspectief op onderzoekend veranderen in de dagelijkse onderwijspraktijk.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 17690-LOO

Quickscan 21e eeuwse vaardigheden van SLO

Hoe staat het met de 21e eeuwse vaardigheden? Sterke en zwakke punten in je curriculum. Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen? SLO heeft twee instrumenten ontwikkeld om schoolleiders en leraren te helpen deze twee vragen te beantwoorden. De quickscans zijn niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument waarmee u een beeld krijgt van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten in uw curriculum. Kies één van de instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.
Open de quickscan voor schoolleiders
Open de quickscan voor leraren