zaterdag 23 januari 2016

Ons onderwijs2032 : eindadvies

Afbeeldingsresultaat voor ons onderwijs2032 eindadviesMet een voorw. van Paul Schnabel
Den Haag : Platform Onderwijs2032, 2016. - 65 p.
ISBN/EAN 978-90-824928-0-4
Leerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 formuleert op deze vraag een antwoord. Het advies is op 23 januari 2016 gepresenteerd.
Het model op de site van Platform Onderwijs2032 laat zien uit welke onderdelen het advies bestaat. Het model is samenhangend en interactief: als je meer wil weten over een bepaald onderdeel, kun je op de betreffende bol klikken. Je komt dan terecht op een onderliggende pagina met meer informatie.

vrijdag 22 januari 2016

Onderwijs in de 21ste eeuw : een boek voor leerkrachten en ouders

Kris van den Branden
Leuven : Acco, 2015. – 249 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789462922853
Betoog, door een lerarenopleider en docent aan de KU Leuven, over de belangrijkste vragen van het onderwijs in de 21ste eeuw. Het boek bevat concrete ideeën uit de onderwijspraktijk en geeft antwoorden op vragen als: Leren onze kinderen op school nog wel de cruciale dingen die ze nodig hebben in de maatschappij van de 21ste eeuw? Hoe kan ons onderwijs ervoor zorgen dat alle leerlingen zich volwaardig ontwikkelen en zich goed voelen op school? Wat is de rol van de leerkracht? En wat is de rol van ouders? En moeten we nu massaal computers en tablets in onze klassen invoeren?
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 13130-BRAN

maandag 18 januari 2016

Kind, school, wereld: een pleidooi van Gert Biesta voor wereldgericht onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor Wij lerenAuteur: Machiel Karels
Verslag van een lezing van Gert Biesta tijdens een onderwijsavond van Hetkind.org. Hoe grijpen de psychologie en de pedagogiek in elkaar? Waar draait het pedagogische perspectief om? Welke problemen zijn er met de taal van het leren? Gert Biesta geeft met zijn pleidooi voor wereldgericht onderwijs een notie van onderwijs die anders is dan de kindgerichte- en de leerstofgerichte visie.

De Samenlevingsgerichte School

Afbeeldingsresultaat voor Wij lerenAuteur: Peter de Vries
Lange tijd was het duidelijk: lesgeven gebeurde op school en opvoeden gebeurde vooral thuis. Maar de grens tussen school en thuis vervaagt en komt er steeds meer op jou als leraar af. De school wordt gezien als een plek waar ook nog allerlei maatschappelijke vraagstukken moeten worden opgelost. Zo moet je:
•gezond eten en bewegen stimuleren;
•problemen in de wijk helpen oplossen;
•radicalisering voorkomen en bestrijden;
•ouders met opvoedproblemen begeleiden;
•ontwikkelingsachterstanden en specifieke stoornissen vroeg signaleren.

maandag 11 januari 2016

Regie over je eigen leren

Als basis voor 21e-eeuwse vaardigheden
Huizen : Pica, 2015
ISBN 9789491806605
Om succesvol te kunnen werken met leerlingen aan 21e-eeuwse vaardigheden moeten zij zich eigenaar voelen van het eigen leerproces, daarvoor verantwoordelijkheid nemen en er zelf sturing aan geven. Door leerlingen de regie te geven over hun eigen leren werken ze meteen aan belangrijke onderdelen van die 21e-eeuwse vaardigheden, zoals aan zelfregulatie in de zin van een taak of proces doelgericht aanpakken, maar bijvoorbeeld ook aan samenwerken, reflectie en communiceren over je leren.

Dit geldt ook voor de school als lerende organisatie; niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten, schoolleiders en bestuurders werken het beste als ze zich eigenaar voelen van wat ze aan het doen zijn. De professionele leergemeenschap (PLG) kan daarbij dienen als een systeemgerichte benadering voor een schoolorganisatie om duurzaam verantwoordelijk te worden voor het leerproces op verschillende niveaus.

In Regie over je eigen leren worden de concrete stappen uiteengezet voor een school om iedereen verantwoordelijk te maken voor het eigen leerproces. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de vraag hoe daarbij onderwijsresultaten op peil kunnen blijven. Naast een kort theoretisch fundament, meerdere handvatten en diverse praktijkvoorbeelden, worden instrumenten beschreven die kunnen helpen bij creëren van eigenaarschap bij leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en bestuurder.
Verschijnt 22-1-2016

Referentiekader voor de toezichthouder in het onderwijs 2015

Pieter Huisman
Zoetermeer : Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen VTOI, 2015. – 42 p.
Rapport waarin handvatten bij het toezicht houden worden beschreven. Het is bedoeld om de discussie over intern toezicht verder te ontwikkelen en over sectoren heen te kijken naar een meer gemeenschappelijk referentiekader voor de toezichthouder.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19110-HUIS

Functioneren in de raad van toezicht van een onderwijsinstelling

Jacques J.K. Gerards
Zoetermeer : Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen VTOI, 2015. – 46 p. Beschrijving van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, positie, taken en rol(len) van de raad van toezicht. Het is een op de kern gerichte wegwijzer voor hen die in een raad van toezicht zitting hebben of voornemens zijn het huidige bestuursmodel van de instelling om te zetten naar een raad van toezichtmodel. Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19110-GERA

zaterdag 9 januari 2016

2500 jaar theorie over leren in 30 minuten


Donald Clark schreef een boek over 2500 theorieën over leren. In deze video vat hij het boek samen, waarbij hij meteen vrolijk tegen heilige huisjes trapt en de geopperde ideeën fileert. Van de oude Grieken tot en met de meest recente onderwijsvernieuwers...

Leidinggeven aan professionals: niet doen!

Interessante en leuke samenvatting in 10 minuten van het gedachtengoed van Mathieu Weggeman over leidinggeven aan professionals.


donderdag 7 januari 2016

Professioneel communiceren met ouders

Tonnis Bolks
2e dr. - Den Haag : Boom Lemma, 2015. - 192 p. : tab. ; 24 cm
Met lit.opg. en reg.
ISBN 9789059316638
Samenwerken met ouders is belangrijk. Betrokkenheid van de ouders bij de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. Door ouders als partners te beschouwen kunnen leerkrachten op een positieve manier die betrokkenheid vergroten. Professioneel communiceren met ouders is daarvoor een vereiste. In de eerste hoofdstukken wordt de theorie neergezet. Daarbij worden de onderwerpen ‘school en ouders’, ‘communiceren’ en ‘gesprekken met ouders’ behandeld. Uitgebreid wordt ingegaan op de ouderschapstheorie en de vraag daarbij is: wat is typisch voor ouders en hoe kunnen leerkrachten daar rekening mee houden? Communiceren met ouders vraagt van de leerkracht een houding waarin afstemming en vertrouwen een grote rol spelen. Deze twee houdingsaspecten komen in het tweede deel naar voren. In de laatste hoofdstukken komen de vaardigheden aan bod. Hoe voer je een gesprek met ouders? Welke interventies kun je daarbij toepassen en wat doe je als het communiceren lastig wordt? Door middel van 22 talige en creatieve (reflectie)opdrachten wordt betekenis gegeven aan de ervaringen, de gevoelens, de gedachten en de motieven die een rol spelen binnen de communicatie met ouders.
Plek in kenniscentrum: Ouders 25132-BOLK

De schoolleider aan zet in ouderbetrokkenheid

Harriet Marseille
Rotterdam : Bazalt, 2015. - 212 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789461182166
Verheldering, aan de hand van een aantal spanningsvelden, van de dynamiek in de samenwerking met ouders. Stappenplannen en vaardigheden alleen blijken niet voldoende te zijn om de uitdaging het hoofd te bieden. Er zijn nog veel uitdagingen omtrent ouderbetrokkenheid. In persoonlijk leiderschap ligt volgens de auteur de ontbrekende sleutel naar een constructieve samenwerking. Het blijkt mogelijk de regie over ouderbetrokkenheid te voeren. Deze nieuwe regie is gebaseerd op wederzijdse autonomie en gelijkwaardigheid. Schoolleiders hebben ambitie en lef nodig, in contact met hun kwetsbaarheid. Hieruit ontstaan nieuwe kansen om ouderbetrokkenheid tot bloei te brengen.
Plek in kenniscentrum: Ouders 17760-MARS

Professioneel vermogen in het primair onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor universiteit utrechtOver hoe leerkrachten betekenisvolle en vitale bijdragen (kunnen) leveren aan onderwijskwaliteit
Mirko Noordgraaf, Nina van Loon, Madelon Heerema, Marit Weggemans
Utrecht : Universiteit Utrecht, 2015
Training, teams en netwerken versterken professioneel vermogen leraar. Leraren die werken in teams, gebruikmaken van netwerken en zich blijven scholen, staan professioneel sterker in hun schoenen. Ook helpt een coachende leidinggevende leraren makkelijker met eisen om te gaan. Hoe meer leraren beschikken over dit professioneel vermogen, hoe beter dat is voor de onderwijskwaliteit van de school. Dit blijkt uit onderzoek van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Professioneel vermogen in het primair onderwijs Open het onderzoeksrapport

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie

NROVerslag van onderzoek, door Elke Krijnen, naar een interventie die bijdraagt aan de duurzame implementatie van ouder-kindprogramma’s op basisscholen. Vastgesteld wordt onder meer wat succes- en faalfactoren bij de inbedding van ouder-kindprogramma’s in de schoolorganisatie zijn. Ook wordt nagegaan hoe ouderbetrokkenheid gestimuleerd kan worden bij verschillende oudergroepen.
Ouderbetrokkenheid bij taal en lezen levert in de vroege fasen van het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de schoolse ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen echter verschillende opvattingen hebben over de taalontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. Deze opvattingen kunnen de manier beïnvloeden waarop zij ouder-kindprogramma’s gericht op stimulering van taal en geletterdheid bij kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd (zoals VVE Thuis) uitvoeren. In hoeverre sluiten dergelijke programma’s aan bij de opvattingen en het gedrag van verschillende groepen ouders ten aanzien van opvoeding en onderwijs? Lees verder

woensdag 6 januari 2016

Zet ouders in hun kracht : 8 aanraders

Peter de Vries
Dordrecht: Instondo, 2015. – 100 p.
Met lit.opg.
ISBN 9789463170048
Ouders besteden hun kinderen (verplicht) uit aan de school om hen te helpen in de voorbereiding op de samenleving van vandaag en morgen. Het zou niet goed zijn als kinderen zich thuis anders voordoen en anders ontwikkelen dan op school. Dat vraagt om een helder afstemming en een gezamenlijke aanpak. Een aanpak die niet eenzijdig door de school wordt bedacht, maar samen met ouders. Zodat ieders kennis, kunde en ervaring wordt aangewend in het belang van het kind. Dat betekent dat leerkrachten en ouders elkaar als gelijkwaardig zien en dus met verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Volgens de auteur is een school de professionele instelling die ervoor verantwoordelijk is dat ze alle ouders in hun kracht zet. In het belang van het kind en voor zover dit past binnen haar invloedssfeer. Ook ouders die zich minder competent voelen of die zich juist afzijdig lijken te houden. Daarom spreekt men over ‘ouderbetrokkenheid’: de school die ouders betrekt. Maar hoe zet je ouders in hun kracht? Hiervoor worden in dit boek tips gegeven.
Plek in kenniscentrum: Ouders 17760-VRIE (LSCS)

Visible learning into action

international Case Studies of Impact
John Hattie, Deb Masters, Kate
Birch [s.l.] : Routledge etc., 2015. – 317 p.
ISBN 9781138642294
Visible Learning into Action takes the next step in the evolving Visible Learning story. It translates one of the biggest and most critically acclaimed education research projects ever undertaken into case studies of actual success stories, implementing John Hattie's ideas in the classrooms of schools all around the world. The evidenced case studies presented in this book describe the Visible Learning journeys of fifteen schools from Australia, USA, Hong Kong, UK, Sweden, New Zealand and Norway and are representative of the VL international community of schools in their quest to ensure all of their students exceed their potential for academic success. Each school's story will inform and inspire, bringing to life the discussions, actions and reflections from leaders, teachers, students and families. This book features extensive, interactive appendices containing study guide questions to encourage critical thinking, annotated endnotes with recommendations for further reading and links to YouTube and relevant websites. Drawing on the latest research into the major principles and strategies of learning, this essential resource is structured into five parts: * Know thy impact; * Effective feedback; * Visible learners; * Inspired and passionate teachers; * The Visible Learning School.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 13110-HATT

Reinventing organizations

Afbeeldingsresultaat voor reinventing organizations lalouxFrederic Laloux
Leuven : LannooCampus, 2015. – 389 p.
ISBN 9789082347708
Betoog over vernieuwende organisaties waarin belangrijke doorbraken bijdragen aan een diepere voldoening voor management, medewerkers en klanten. Hoe breng je je eigen authenticiteit terug in je werk? Hoe eenvoudig kan een organisatie weer zijn? Wat kun je bereiken door met een gezamenlijk en breed gedragen doel te werken? Met een veelvoud aan praktijkvoorbeelden en inspirerende getuigenissen biedt Reinventing organizations een venster op de organisatie van de toekomst. Een theoretische en praktische handleiding voor nieuwe manieren van werken en leven; voor wie de kracht van vrijheid, vertrouwen en wendbaarheid optimaal wil benutten.
Plek in kenniscentrum: Management 19120-LALO (JVEN)

Cijfers geven werkt niet

Dylan Wiliam
Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2014. – 73 p.
ISBN 9789077866252
Uitleg van formatief evaluatief toetsen. Het doel is om kinderen in staat te stellen hun eigen werk te kunnen beoordelen. Er worden tips gegeven hoe een leraar kan controleren of de leerlingen het doel van een les hebben begrepen, of de les geland is en welke informatie ze nog nodig hebben om het einddoel te bereiken.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17440-WILL (JVEN)

Begeleiden van actief leren : theorie en praktijk van zelfsturing en samenwerking

Linda van den Bergh en Anje Ros
Bussum : Coutinho, 2015. – 192 p.
ISBN 9789046904459
Theoretische achtergrond en praktische handvatten voor het organiseren en begeleiden van actief leren. De aanpak is gebaseerd op een vierjarig onderzoek. Bij actief leren, werken kinderen tegelijk aan kennisdoelen en aan '21e eeuwse vaardigheden'. Kernwoorden hierbij zijn zelfsturing en samenwerking. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt een coachende, begeleidende rol van de leerkracht. Centraal hierin staat het geven van doelgerichte feedback aan leerlingen. Op de website is daarnaast videomateriaal, docentmateriaal en zijn opdrachten te vinden
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-BERG

Leren zichtbaar maken met met de kennis over hoe wij leren

Nederlandse vertaling van Visible learning and the science of how we learn
John Hattie, Greory Yates ; met medew. van Anne-Marie Dogger-Stigter
Rotterdam ; Den Haag : Bazalt, 2015. – 424 p. ; tab.
Met lit.opg.
Vert. van: Visible learning and the science of how we learn
ISBN 9789461182135
Uitleg van waarom leren soms zo moeilijk is en in andere gevallen juist zo gemakkelijk is en uiteenzetting van het leren in de belangrijkste principes en strategieën. John Hattie bouwt in dit boek voort op de inzichten uit Leren zichtbaar maken. In dit boek koppelen Hattie en Gregory Yates deze inzichten aan de laatste ontwikkelingen vanuit de cognitieve wetenschap. Zo komen ze tot een kader voor het leren in de klas en daarbuiten. Het boek is opgebouwd uit drie delen: Leren in de klas, De basis van het leren (over cognitieve bouwstenen voor kennisverwerving) en Ken uzelf (over vertrouwen en zelfkennis). De uitgave beschikt over interactieve middelen, inclusief zelfstudievragen, suggesties om verder te lezen en links naar relevante filmpjes en websites. Dit boek is bedoeld voor elke leerling, leraar of ouder die wil weten hoe onderzoek naar menselijke leerprocessen kan helpen bij het lesgeven. De resultaten worden gepresenteerd in een model dat bruikbaar is op elk niveau: van kinderopvang en basisonderwijs tot voortgezet/secundair onderwijs, mbo en hoger onderwijs.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 13110-HATT (JJAN)

Verwaarloosde organisaties : introductie van een nieuw concept voor organisatieprofessionals

Joost Kampen
3e gewijz. dr. - Deventer : Vakmedianet, 2014. – 221 p.
ISBN 9789013123333
De 'verwaarloosde organisatie' is een nieuw concept dat managers en adviseurs helpt om de weerbarstige werkelijkheid in organisaties beter te begrijpen. Verwaarlozing van organisaties kom vaker voor dan we denken, ondanks dat het woord niet voorkomt in de organisatiekunde. Organisatiesocioloog Joost Kampen onderzocht de oorzaken van het vastlopen van deze organisaties en introduceert een specifieke veranderaanpak voor dit type organisaties. Het boek geeft antwoord op vragen als: Wat zijn de kenmerken van een verwaarloosde organisatie? Hoe kan een diagnose gesteld Hoe ziet de veranderaanpak eruit? Hoe overleef je een verwaarloosde organisatie als directeur of manager? Wat zijn de valkuilen en tips voor de organisatieadviseur die aan het werk gaat in een verwaarloosde organisatie?
Plek in kenniscentrum: Management 19120-KAMP

De 9 principes van de excellente schoolleider

Luc F. Greven
Dordrecht : Instondo, 2015. – 180 p.
ISBN 9789463170062
Bespreking van de negen principes die excellente schoolleiders toepassen. Onderzoek naar het handelen van excellente schooleiders in de praktijk heeft aan dit boek ten grondslag gelegen. Principes die excellente schoolleiders veelvuldig toepassen zijn bijvoorbeeld: ‘stimuleren van een vitale visie’, ‘werken aan een topteam’ en het ‘bieden van professionele ruimte aan de leraar’. Maar ook ‘er zijn’ en ‘wind zaaien’ zijn bij hen heel herkenbaar. Dit boek geeft tips en handvaten om stappen te zetten in de richting van excellent leiderschap.
Plek in kenniscentrum: Leiderschap 20110-GREV (MFRR)