maandag 25 april 2016

Een lerende cultuur is binnen handbereik [Podcast]

Zoetermeer : Kennisnet, 2016. - (21 min.)
Podcast van Kennisnet met Job Christians, mede-oprichter en directeur van onderwijsadviesbureau Onderwijs Maak Je Samen. Hij is ook uitgever van een reeks boeken over leiderschap in het onderwijs. In deze podcast legt hij uit waarom hij zo gegrepen is door het werk van de Canadese auteur Michael Fullan, en wat het onderwijs daaruit kan leren over leidinggeven aan verandering. Het nieuwste boek van Fullan is Vrijheid in verandering. Link naar de postcast

De staat van de leraar 2016

Andrea Brouwer, Rijan van Geene, Coby de Vries
Utrecht : Onderwijscoöperatie, 2016. - 12 p.
Met lit.opg.
Overzicht van de uitkomsten van een onderzoek naar de staat van professionalisering bij leraren. Door middel van een online-enquête hebben leerkrachten uit het po, vo, mbo en so over dit onderwerp hun mening gegeven. 754 leraren hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast is er een literatuurstudie gedaan. Uit de enquête komt naar voren dat de leerbereidheid onder leraren groot is, en dat zij zich graag vakinhoudelijk verdiepen, aan hun didactische vaardigheden werken en investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn behoorlijk tevreden over de professionaliseringstrajecten die ze volgen. Docenten doen deze professionalisering echter grotendeels in hun eigen tijd, en in een groot aantal gevallen kent het weinig tot geen samenhang met het schoolbeleid. Hun professionalisering levert docenten bovendien weinig op: wellicht hebben ze er iets aan voor het eigen functioneren in de les, maar het biedt weinig loopbaanperspectief, en de opgedane kennis en vaardigheden krijgen vaak geen plek binnen de organisatie. Dit individuele karakter van het leren van leraren wordt nog eens extra benadrukt door hun geringe deelname aan professionele leergemeenschappen. Open het rapport De staat van de leraar 2016

vrijdag 15 april 2016

Schoolontwikkeling is een samenspel [Special Didactief]

cover special schoolontwikkelingScholen professionaliseren voortdurend en anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het is steeds meer een collectief proces dat gezamenlijk wordt vormgegeven door onderwijsteams en schoolleiders. In dialoog met elkaar leiding geven aan schoolontwikkeling vraagt om meer loslaten van controle en sturing en het gebruiken van de professionele ruimte. Dat is wennen, maar het biedt ook veel kansen, ervaren de verschillende scholen in deze special.
Download de special hier of lees de artikelen online.

De PO-Lesobservatie-App bij De vijf rollen van de leraar

Afbeeldingsresultaat voor lesobservatieappHet boek De vijf rollen van de leraar gaat ervan uit dat effectieve leraren in hun lessen vijf verschillende rollen vervullen: gastheer, presentator, didacticus, pedagoog en afsluiter.

Een met de LesobservatieApp geobserveerde les geeft leerkrachten, leraren, schoolleiders en intern begeleiders direct inzicht in hoeverre de rollen al worden beheerst. Na de LesobservatieApp voor het VO is nu ook de LesobservatieApp voor het basisonderwijs verkrijgbaar. De lightversie is gratis vier maanden te proberen. Verderop in dit jaar volgt de vmbo-LesobservatieApp.

Elke rol die de leraar kan vervullen, hoort bij een bepaalde fase van de les en kent specifiek gedrag. De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bijvoorbeeld bij binnenkomst en maakt bewust contact met ze. De presentator vangt de aandacht, de didacticus geeft instructie, de pedagoog zorgt voor een veilig klimaat en de afsluiter sluit de les effectief af. Leraren die deze rollen en het bijbehorende gedrag goed beheersen, beïnvloeden het leerlingengedrag positief. Dit verbetert zowel het leerproces als de leerresultaten. De LesobservatieApp en het boek De vijf rollen van de leraar zijn een uitstekende combinatie om de leraar te helpen zich de rollen eigen te maken.
Lees meer over de Lesobservatie-App

woensdag 6 april 2016

Een handreiking voor collegiale consultatie: van voorbereiding en uitvoering tot verslaglegging

Afbeeldingsresultaat voor schoolaanzetSteeds meer scholen zoeken naar een vorm van collegiale visitatie binnen de eigen stichting of het samenwerkingsverband om de vorderingen en verbeteringen met betrekking tot de onderwijsprocessen, de onderwijskwaliteit, de opbrengsten en de kwaliteitszorg in beeld te brengen. Bestuurders willen op deze manier een algemeen beeld verkrijgen van de onderwijskwaliteit van hun scholen en de scholen ondersteunen bij het inzetten en implementeren van verbeteringen en/of innovaties. Daarnaast wordt visitatie ook steeds meer ingezet om als scholengroep, directieteam, of onderwijskundig team van en met elkaar te leren. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven van de voorbereiding en de aanpak van een interne visitatie. Open de handreiking

dinsdag 5 april 2016

Schoolontwikkelingen: bevindingen uit theorie en praktijk

Op 4 november 2015 is de tweede voortgangsrapportage Lerarenagenda naar de Tweede Kamer verstuurd. Oberon voerde voor deze voortgangsrapportage een onderzoek uit met als centrale vraag: waarom lukt het sommige scholen wel om te innoveren en andere scholen niet? Het onderzoek bestond uit een (inter)nationale literatuurstudie en acht casestudies. Uit de literatuurstudie zijn een aantal factoren naar voren gekomen die samenhangen met schoolontwikkeling. De drie belangrijkste factoren zijn: 1. Leren van elkaar (binnen school); 2. Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders; 3. Intensieve begeleiding van startende leraren. Na de literatuurstudie is in acht casestudies binnen het po, vo en mbo nagegaan of deze factoren herkend werden en hoe dit in de praktijk plaatsvindt. Het beeld uit de literatuurstudie werd grotendeels bevestigd. Zo blijkt dat de schoolleider een cruciale factor is in het succes van innovatie in het onderwijs. Open de voortgangsrapportage