maandag 9 oktober 2017

Op weg naar Nieuw Onderwijskundig Leiderschap

Eric Verbiest
In: School en begeleiding: Personeel en Organisatie, afl 25, december 2010. - 16 p.
Uitleg van een vernieuwd concept van onderwijskundig leiderschap. Uitgangspunt is de schoolleider die het professioneel leren van de leerkrachten bevordert. Op basis van de inzichten in 2010 over het professionele leren van leerkrachten worden de belangrijkste taken van de schoolleider als onderwijskundig leider beschreven. Open het artikel

De leerling centraal in het onderwijs? : de grenzen van personalisering

Maarten Simons en Jan Masschelein
Leuven : Acco, 2017. – 120 p.
ISBN 9789463442466
Betoog - aan de hand van onderzoek met pedagogische toetsstenen - over de mogelijkheden en grenzen van personalisering in het onderwijs. De kernvraag hierbij is: Wat is het effect op vrijheid gelijkheid, op vorming en op de school? De leerling meer centraal plaatsen komt vaak neer opeen minder centrale plaats voor de school. De auteurs vragen zich in dit boek af of dat ‘ont-scholen’ wel in het belang van de leerling is of juist niet. De leerling meer centraal plaatsen in het onderwijs is tegenwoordig een aandachtspunt voor zowel leraren, pedagogen, als beleidsmakers. Dit is onder andere terug te zien in onderwijskundige ontwikkelingen, zoals: onderwijs op maat, leerlinggericht onderwijs en gepersonaliseerde leerpaden. Naast onderwijskundige ontwikkelingen spelen ook overwegingen over efficiëntie, effectiviteit en maximale inzetbaarheid een rol. Deze motieven zijn volgens dit boek het symptoom van fundamentele verschuivingen: van een onderwijsinstelling naar een leeromgeving, van disciplineren naar monitoren en van normalisering naar personalisering.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17210-SIMO

donderdag 5 oktober 2017

Leren voor morgen : uitdagingen voor het onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor Leren voor morgenAnje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017. -259 p.
ISBN 9789492525086
Beschrijving van trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 13130-ROS

maandag 25 september 2017

Toelichting aangescherpte Code Goed Bestuur gepubliceerd

Afbeeldingsresultaat voor PO raadDe Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PO-Raad stemde in juni 2017 in met enkele aanscherpingen van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs'. De meeste aanpassingen zijn gericht op het tegengaan van belangenverstrengeling en bevorderen van transparantie. De geactualiseerde code en de toelichting 

Grootste leerlingenkrimp basisscholen achter de rug (Verus)

Jarenlang leden basisscholen in grote delen van Nederland onder dalende leerlingenaantallen. Voor hen lijkt de grootste krimp voorbij. In het voortgezet onderwijs echter wordt de krimp nu pijnlijk voelbaar. Dat is te zien in de openbare webviewer die Verus in samenwerking met Agel Adviseurs ontwikkelde. Lees verder

De invloed van krimp op de ontiwkkeling van leerprestaties van basisschoolleerlingen in een krimpgebied

Afbeeldingsresultaat voor Pedagogische studien 2017L. T. M. Rekers-Mombarg en N. Hulshof
In: Pedagogische studiën. - Jrg. 94 (2017), nr. 2 ; p. 90-109
Basisscholen aan de ‘randen’ van Nederland krimpen al geruime tijd in leerlingenaantallen. Doordat basisscholen kleiner worden, de onderwijscontext ongunstiger wordt en hoog opgeleide ouders wegtrekken staat de onderwijskwaliteit onder druk en zouden de leerprestaties kunnen dalen. Met dit surveyonderzoek is de ontwikkeling van leerprestaties in een krimpgebied onderzocht en nagegaan of de ernst van de krimp en sociaaleconomische achtergrond van leerlingen hier invloed op hebben. De data zijn afkomstig van schooladministratie- en leerlingvolgsystemen van bijna 1600 leerlingen op 24 reguliere basisscholen in Oost-Groningen. Gevonden is dat de gemiddelde vaardigheidsscores voor rekenen-wiskunde, begrijpend en technisch lezen licht fluctueren rondom de landelijke norm in de midden- en bovenbouw. Meer niveau groeicurve-analyses tonen de veerkracht van de basisscholen. Bij een minder goede leerlingencohort wordt de aanvankelijke achterstand weggewerkt totdat er in groep 8 geen noemenswaardige verschillen meer zijn met de andere leerlingcohorten. Ook de relatief ongunstige sociaaleconomische achtergrond van leerlingen en de mate van krimp vormen geen belemmering voor de ontwikkeling van de leerprestaties. Aanvankelijke lagere leerprestaties worden teniet gedaan, ongeacht de ernst van de krimp waarmee de school geconfronteerd wordt. Basisscholen in het krimpgebied Oost-Groningen weten voldoende te anticiperen op de ernstige gevolgen van krimp.
Open het artikel

vrijdag 15 september 2017

Goede professionalisering van leraar bepalend voor onderwijskwaliteit

Afbeeldingsresultaat voor NROMet het dreigende lerarentekort is goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren leraren van belang om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Effectieve professionalisering leidt er bovendien toe dat leraren behouden blijven voor het onderwijs. Uit een literatuurstudie door de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat effectieve scholing wel aan een aantal kenmerken moet voldoen.
Maandag, D.W., Helms-Lorenz, M., e.a. (2017). Features of effective professional development interventions in different stages of teacher’s careers. A review of empirical evidence and underlying theory. Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder
‘Effectiveness of professional development interventions in different teacher career stages‘

Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd

Afbeeldingsresultaat voor onderwijsraadDe Onderwijsraad heeft zich gebogen over de vraag of de rol van gemeenten op onderwijsterrein nog wel passend is. Zowel in als rondom het onderwijs is de laatste jaren bestuurlijk namelijk veel veranderd. Schoolbesturen werken tegenwoordig bijvoorbeeld verplicht samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor de hele jeugdhulp. Gemeenten en scholen hebben door die (en andere) veranderingen meer met elkaar te maken dan voorheen. Gemeenten hebben echter een beperkte formele rol in het onderwijs. In de praktijk leidt die discrepantie tot spanningen, waardoor kinderen en jongeren niet altijd de beste zorg of begeleiding krijgen en waardoor kansen om het onderwijs te verbeteren onbenut blijven.

Ontwerp Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs

Ontwerp Jaarwerkplan 2018 van de Inspectie van het Onderwijs Afbeeldingsresultaat voor inspectie van het onderwijs

Aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties, evaluaties en audits (PO Raad)

Zelfevaluaties, (collegiale) visitaties en audits zijn belangrijke instrumenten die schoolbesturen kunnen helpen bij het zichtbaar maken en evalueren van de kwaliteit van hun organisaties. Om hen hierbij te ondersteunen, heeft de PO Raad het aanbod van begeleiding bij de inzet van deze instrumenten en bijbehorende gebruikerservaringen in kaart gebracht. Het kan hierbij gaan om diverse vormen van begeleidingdiensten (o.a. BCO Onderwijsadvies). Lees verder Afbeelding publicatie aanbieders begeleiding bij zelfevaluaties visitaties en audits

woensdag 30 augustus 2017

Wat verandert er op 1 augustus voor het primair onderwijs?

Afbeeldingsresultaat voor po raadEen nieuwe vorm van inspectietoezicht, een aangescherpte Code Goed Bestuur, nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel, een lichtere fusietoets bij kleine fusies en een aflopend akkoord over de personele gevolgen van passend onderwijs. De PO-Raad zette de belangrijkste wijzigingen die 1 augustus 2017 zijn ingegaan voor u op een rij. Lees meer

maandag 21 augustus 2017

Wat is het effect van stress van leraren op hun functioneren en op het leren van leerlingen?

Onderzoek verricht naar aanleiding van een vraag die gesteld werd via de Kennisrotonde van het Nationaal Regieorgaaan Onderwijsonderzoek. Stress bij leraren beïnvloedt hun manier van lesgeven, de mate waarin ze sympathie kunnen tonen, de uitoefening van hun rol als leraar en de omgang met leerlingen. Emotioneel uitgeputte leraren reageren in de klas vaker reactief en maken vaker gebruik van disciplinerende maatregelen. Ze zijn minder in staat om de klas effectief te managen en een kalme en gestructureerde leeromgeving te creëren. Door afnemende gevoelens van betrokkenheid bij leraren kunnen hun leerlingen zich ook minder verbonden gaan voelen met de school, hetgeen kan leiden tot slechtere leerresultaten. Stress belemmert leraren ook om een positieve invloed te kunnen uitoefenen op de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen, zoals het reduceren van gedragsproblemen. Lees meer

Flip the System aan het werk 1

Twee nieuwe projecten die ‘Flip the System’ in praktijk willen brengen. De afgelopen anderhalf jaar is door een twaalftal po- en vo-scholen gewerkt aan een alternatieve vorm van kwaliteitsbeoordeling van het onderwijs in Nederland. Dat project is ‘Scholen Zelfevaluatie’, bijnaam ‘Flip de School’, waarin we samenwerken met de Onderwijsinspectie. Het tweede project is ontstaan uit onvrede over de centrale examens en de verhouding tussen het schoolexamen en het centraal examen en onderzoekt mogelijkheden voor een nieuwe opzet daarvan.
Dick van der Wateren op Blogcollectief Onderzoek onderwijs, 15 augustus 2017
Lees meer

dinsdag 18 juli 2017

Curriculum.nu

Afbeeldingsresultaat voor curriculum.nuOnder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt voor 9 thema’s of vakgebieden, zoals Nederlands, wiskunde en digitale geletterdheid. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen.
Curriculum.nu is een vervolg op Onderwijs2032. In 2019 debatteert de Tweede Kamer en het Kabinet hierover en bepalen zij het vervolg van dit traject. Open de infographic landelijke herziening curriculum PO en VO