vrijdag 16 juni 2017

Leren zichtbaar maken met formatieve assessment : laat leerlingen de volgende stap zetten in hun leerproces

Shirley Clarke ; bew. Door Annemieke van Grol, Marije Heijdenrijk, Joost Maarschalkerweerd… [et al.]
Rotterdam ; Den Haag : Bazalt, 2016. – 196 p.
ISBN 9789461182234
Beschrijving van hoe formatieve assesment in te zetten in de praktijk. Formatief betekent dat de prestaties van een leerling niet worden vergeleken met die van andere leerlingen, maar met de eerdere resultaten van dezelfde leerling. Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling in beeld gebracht. Onder assessment wordt de manier waarop leerlingen vooruit geholpen kunnen worden in hun leerproces verstaan: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien wordt de leerlingen geleerd om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Het boek bevat voorbeelden en online video’s.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17440-CLAR

woensdag 14 juni 2017

Mijn schoolteam

Assen : Van Gorcum, 2017
Observatie-instrument voor schoolleiders om leraren te observeren in de eigen groep. Mijnschoolteam functioneert als een leraar-volg-systeem, de scores van de verschillende observaties worden naast elkaar gepresenteerd in één rapport. In de rapporten staan uitslagen, grafieken, notities, foto’s, ontwikkelsuggesties en actiepunten voor de leerkrachten. Op deze manier kan worden vastgesteld of een leraar start-, basis- of vakbekwaam is. Daarnaast geeft het instrument een beeld van het team als geheel. Op basis van de uitslagen per leraar genereert het systeem een aantal teamoverzichten. Deze geven bijvoorbeeld de gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen, maar ook de gemiddelde scores voor een vijftal competenties.

Mijn schoolteam bestaat uit de volgende onderdelen:
• Leraardossier. Bestaat uit losse opmerkingen, observaties (op basis van bekwaamheidseisen en competenties), vragen, foto’s en filmpjes.
• Leraarrapport. In het Leraarrapport worden de criteria die de schoolleider heeft gescoord tijdens de observaties nader uitgewerkt waardoor bekeken kan worden hoe de ontwikkeling van een leraar verloopt.
• Teamoverzichten. Mijnschoolteam genereert drie typen teamoverzichten om leraren met elkaar te vergelijken
Lees meer

maandag 12 juni 2017

Een expert leert anders dan een beginner

Afbeeldingsresultaat voor scienceguideDe wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in ‘goed lesgeven’ maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt. Lees meer
Bron: emailservice Kees Vernooy, 12 juni 2017

Zweeds onderwijsmodel wint in Nederland aan populariteit

Niet langer klassikaal lessen volgen op één niveau, maar leerlingen die zelf hun rooster en leerdoelen bepalen. Dat is de werkwijze van Kunskapsskolan, een Zweeds onderwijsconcept dat snel aan populariteit wint in Nederland. Lees meer

Over de relatie tussen schoolbestuur en onderwijskwaliteit is weinig bekend

Afbeeldingsresultaat voor NROIn Nederland hebben we hoge verwachtingen van schoolbesturen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Veel onderwijsbeleid leunt op het functioneren van besturen. Maar of en hoe besturen invloed kunnen uitoefenen op onderwijskwaliteit, daarover is weinig bekend, zo blijkt uit een systematische literatuurstudie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer
Bron: NRO, 12 juni 2017

woensdag 7 juni 2017

Nationaal Cohortonderzoek (NCO)

Utrecht : NRO, 2017. - 4 p.
Folder over het Nationaal Cohortonderzoek (NCO).
Minder onderzoeksdruk en bruikbare resultaten teruggeven aan scholen – dat is waar het NCO voor staat. Om meer waarde voor het onderwijs te realiseren, ontvangt een schoolbestuur jaarlijks per school en schooltype een rapportage van NCO. Deze bevat data over de vervolgopleidingen van hun oud-leerlingen en over de actuele schoolloopbaan van hun leerlingen. De eerste rapportage is vanaf nu voor hen beschikbaar via www.nationaalcohortonderzoek.nl.
Met de NCO-rapportages kan een school de prestaties vergelijken met die van gelijksoortige scholen. De rapporten geven inzicht in de opbrengsten van de school en kunnen gebruikt worden voor het kwaliteitszorgbeleid. Ook bieden ze een goede achtergrond om het gesprek met de leraren, ouders en de Inspectie van het Onderwijs aan te gaan over de kwaliteit van de school.
Open de folder van Nationaal Cohortonderzoek

donderdag 1 juni 2017

Handreiking Goede Medezeggenschap voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder

Afbeeldingsresultaat voor versterking medezeggenschapSinds 1 januari 2017 moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld. Open de handreiking

Toezicht en zelfevaluatie - themanummer van Kader Primair (nr. 8, april 2017)

‘Alleen door ruimte te geven, kan iets tot bloei komen' 
Daniëlla van ‘t Erve
Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe inspectietoezicht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur in plaats van de scholen. Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt. De eerste...
Richard Hassink
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf kijken. Dat is een effect van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie, waarin zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Hoe organiseer je dat? Waar let je op? En wat is een...
Samen optrekken voor het beste onderwijs  - Marijke Nijboer
Hoe blijf je als toezichthouder goed op de hoogte van wat er speelt binnen je onderwijsorganisatie? En hoe richt je het toezicht zo in, dat het schoolbestuur en de scholen hier echt van profiteren? ‘Niet te dicht er bovenop’, was in...

maandag 29 mei 2017

Carol Dweck: De kracht van geloven dat je jezelf kan verbeteren [Tedx]Carol Dweck doet onderzoek naar de "groei-instelling" — het idee dat we de hersencapaciteit om te leren en problemen op te lossen kunnen verbeteren. In deze talk van 10 minuten beschrijft ze twee manieren om een vraagstuk te benaderen dat voor jou eigenlijk iets te moeilijk is om op te lossen. Ben je niet slim genoeg om het op te lossen... of heb je het gewoon nog niet weten op te lossen? Een prachtige introductie tot dit invloedrijke vakgebied.

donderdag 18 mei 2017

Leren voor de toekomst : uitdagingen voor het onderwijs

Anje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017 . - 240 p.
ISBN 9789492525086
Bespreking van onderwijstrends en de consequenties die ze kunnen hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Prijs € 39,95

woensdag 17 mei 2017

Een KINDcentrum : waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?

Yvette Vervoort en Job van Velsen  
Schiedam : Buro 8020,
Uiteenzetting ter inspiratie bij het proces om een integraal en samenhangend aanbod te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar in de vorm van een kindcentrum.        
Prijs € 15,--                       

maandag 15 mei 2017

8 heipalen onder de nieuwe school

Steeds meer scholen ontworstelen zich aan de 19e eeuwse werkverdeling in de school. Luc Greven zet de nieuwe schoolarchitectuur uiteen in 8 schragende heipalen: 4 met betrekking tot de onderwijskundige inrichting en 4 op het vlak van de organisatorische architectuur van de school. Lees meer

donderdag 11 mei 2017

Beter onderwijs? Zoek het uit! : 8 aanraders

Linda van den Bergh en Anje Ros
Dordrecht : Instondo, 2017. – 96 p.. – (TIBtools ; 19)
Met lit.opg.
ISBN 9789463170505
Bespreking van hoe de intern begeleider leerkrachten kan ondersteunen bij de ontwikkeling en versterking van een onderzoekende houding. Het boek gaat in op vragen als: Hoe kan deze onderzoekende houding gestimuleerd worden bij teamleden? Hoe kunnen ze begeleid worden om elkaar feedback te geven? Hoe kan gezorgd worden voor gesprekken met diepgang, waarin leerkrachten ook literatuur en (eigen) onderzoeksresultaten met elkaar bespreken? En hoe kan dit toegepast worden in de dingen die al gedaan worden, in plaats van iets nieuws op te starten? In steeds meer scholen nemen leerkrachten zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat ze het moeilijk vinden om een goede focus te behouden en planmatig te werken. Een onderzoekende houding is noodzakelijk. Een onderzoekende houding betekent het planmatig en systematisch werken en het gebruik maken van allerlei gegevens en van literatuur en leren van en met collega’s.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 20310-BERG

Een ster in Talent : resultaat van tien jaar krachtenbundeling

Elise Schouten ; red. Diana Aarnzen, Carla van den Bosch
Lent : Basisschool Het Talent, [2011]. – 132 p.
Jubileumuitgave 10-jarig bestaan van basisschool Het Talent
ISBN 97890817709
Beschrijving van de uitgangspunten en de praktijk van basisschool Het Talent in Lent. Tien jaar geleden startte deze school met de ambitie recht te doen aan ieder kind in zijn eigen sociale context en kinderen toe te rusten voor de samenleving van de 21e eeuw. De school ontwikkelde in de afgelopen jaren een onderwijsconcept dat het kind centraal stelt en uitgaat van erkende ongelijkheid.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsconcept 17630-SCHO

dinsdag 9 mei 2017

Leren op de werkplek van leraren: hoe breng je dat in kaart?

Afbeeldingsresultaat voor de nieuwe mesoArnoud Evers
OU-medewerker Arnoud Evers ontwikkelde samen Karel Kreijns en Beatrice van der Heijden een instrument waarmee je de deelname van leraren aan professionele ontwikkelingsactiviteiten op het werk, zichtbaar kunt maken. Lees meer

Gedroomd onderwijs : een werkwijze voor onderwijsinnovatie

Afbeeldingsresultaat voor Gedroomd onderwijs wim KaizerWim Kaizer en Max Hoefeijzers
[s.l.] : MBO15, 2017. - 32 p.
Bespreking van een methode waarmee scholen - en in het bijzonder leraren - in staat zijn het onderwijs voortdurend een stapje verder te brengen. De methode helpt leraren, door essentiële én praktische vragen, zélf over de dagelijkse onderwijspraktijk na te denken en praktisch te veranderen. In dialoog met voor wie zij het doen. Ze leren zelf de lead te nemen, maar ook op effectieve manier hun omgeving te raadplegen en betrekken. Dus leerlingen en collega's, andere scholen, ouders en het bedrijfsleven.
  • Welke vernieuwingen waren de afgelopen jaren voor jou persoonlijk succesvol?
  • Wat is de essentie van die verandering?
  • Wat vinden jouw leerlingen en collega’s daarvan?
  • Hoe zet je dat in jouw onderwijspraktijk?
 Open de brochure

maandag 8 mei 2017

Teambeurs PO

Afbeeldingsresultaat voor teambeurs poVanaf komend schooljaar kan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De subsidie is bestemd voor studiekosten en vervangingskosten. Een schoolontwikkelvraag is het startpunt voor de gezamenlijke studie. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren na de masteropleiding worden ingezet om het geleerde op hun school in praktijk te brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd (4 uur per week) om hieraan te werken. De regeling is op 13 april 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer