donderdag 20 april 2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016

Woensdag 12 april verscheen voor de 200e keer de Staat van het Onderwijs. In dit jaarlijks verslag beschrijft de Onderwijsinspectie wat er goed gaat in het Nederlandse onderwijs, maar ook wat er beter kan. De hoofdboodschap dit jaar: er zijn te grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Internationaal gezien is Nederland zelfs koploper schoolverschillen, zo blijkt uit PISA-onderzoek. Daardoor missen we talent en kan het zo zijn dat een leerling naar de havo gaat, terwijl zijn even slimme vriendje die op een andere school heeft gezeten op het vwo instroomt. Leraren spelen hierin een belangrijke rol. Scholen met betere schoolprestaties hebben meer goede leraren die samenwerken in een hecht team en prestaties van leerlingen systematisch volgen. Ook de schoolleider kan met een duidelijke visie en door professionalisering van leraren te stimuleren een belangrijke bijdrage leveren.
Naast het verslag van de Inspectie kwamen er ook zeven andere staten uit. Leerlingen geven in hun Staat van de Leerling aan dat ze meer willen beleven en leren door te doen. In de Staat van de Schoolleider staan een aantal inspirerende interviews met schoolleiders van uiteenlopende scholen. Samen vormen de staten een mooi overzicht van recente trends en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Alle Staten zijn te downloaden op www.destaatvanhetonderwijs.nl.
Bron: Expertisecentrum Nederlands

De betere basisschool : excellent en duurzaam organiseren in de praktijk

Wil Hovy
Rotterdam : CEDgroep, 2016. - 108 p.
ISBN 9789058193407
Integrale aanpak om de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie te verbeteren. Het instrument wordt na een nulmeting geheel op maat voor de school gemaakt. Daarna wordt het door de CED-Groep in samenspraak met het team en de directie/het coördinatieteam uitgevoerd. Doelstellingen: hogere leeropbrengsten, versterkt management, een heldere schoolorganisatie, duidelijke sturing op leerkrachtcompetenties en een professionele onderwijscultuur. 
In het boek wordt een uitgebreid beeld van de ideale school geschetst. Dit is een school waar alle leerkrachten op een vergelijkbare en herkenbare manier werken, zodat de leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Het is een school waar leerkrachten professioneel met elkaar samenwerken aan steeds beter onderwijs. Een school ook, waar alles goed is georganiseerd, waar effectief wordt vergaderd en waar plannen uiteindelijk landen in de klas. En het is een school waar de directeur en de overige leidinggevenden zorgen voor richting, ruimte en kaders, zodat leerkrachten hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Prijs: € 29,95 

De lerende mens

Jurjen van der Helden, Harold Bekkering
Amsterdam : Boom, 2015. - 256 p.
ISBN 9789089536495
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen, massive open online courses (MOOCS) - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar hoe leert de mens eigenlijk? En passen de vernieuwingen daar wel bij? Over deze onderwerpen gaat De lerende mens.
Neurowetenschappers Van der Helden en Bekkering schetsen belangrijke inzichten ten aanzien van de lerende mens, beginnend bij Aristoteles en Nietzsche en eindigend bij de meest recente neurowetenschappelijke onderzoeken. De auteurs laten zien hoe het brein leert en hoe belangrijk menselijke autonomie en sociale verbondenheid zijn voor optimaal leren. Zij bieden handreikingen voor de educatieve praktijk op het gebied van taal en rekenen, maar ook voor de grote rol van sociale interactie daarin. Daarnaast zal een goed begrip van de gevolgen van belonen en straffen docenten en ouders helpen bij hun uitdagende taak. De sleutel tot beter onderwijs ligt volgens de auteurs in het optimaal aansluiten bij de individuele verschillen en het creëren van een sociale omgeving waarin ieder kind tot zijn recht komt.
Prijs: € 19,95 

donderdag 13 april 2017

Doeltreffend schoolbeleid : praktijkboek beleidsvoerend vermogen in scholen

Jan Vanhoof & Peter Van Petegem
Leuven : ACCO, 2017. – 240 p.
Met lit.opg.
Herwerking/update van: Pei/ijlen naar succesvol schoolbeleid
ISBN 9789463440288
Scholen krijgen steeds meer autonomie om vorm te geven aan hun beleid. Positief is dat daardoor rekening kan worden gehouden met de lokale context. Tegelijk stelt dit de school ook wel voor uitdagingen en wordt er een beroep gedaan op het beleidsvoerend vermogen van de scholen. De auteurs presenteren acht ‘dragers’ van beleidsvoerend vermogen die van doorslaggevend belang zijn voor het realiseren van een geslaagd schoolbeleid: doeltreffende communicatie, ondersteunende professionele en persoonlijke relaties, gedeeld leiderschap, gezamenlijke doelgerichtheid, responsief vermogen, innovatievermogen, een geïntegreerd beleid en reflectief vermogen. Aan de hand van reflectie-oefeningen kan nagegaan worden in welke mate een bepaalde ‘drager’ aanwezig is op de eigen school. Daarnaast worden aanknopingspunten geboden voor de realisatie van alle acht de dragers van beleidsvoerend vermogen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 23110-VANH