maandag 29 mei 2017

Carol Dweck: De kracht van geloven dat je jezelf kan verbeteren [Tedx]Carol Dweck doet onderzoek naar de "groei-instelling" — het idee dat we de hersencapaciteit om te leren en problemen op te lossen kunnen verbeteren. In deze talk van 10 minuten beschrijft ze twee manieren om een vraagstuk te benaderen dat voor jou eigenlijk iets te moeilijk is om op te lossen. Ben je niet slim genoeg om het op te lossen... of heb je het gewoon nog niet weten op te lossen? Een prachtige introductie tot dit invloedrijke vakgebied.

donderdag 18 mei 2017

Leren voor de toekomst : uitdagingen voor het onderwijs

Anje Ros, Myriam Lieskamp, Henderijn Heldens
Huizen : Pica, 2017 . - 240 p.
ISBN 9789492525086
Bespreking van onderwijstrends en de consequenties die ze kunnen hebben voor het onderwijs. Er wordt ingegaan op wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de inrichting van het onderwijs. Daarnaast komen praktijkvoorbeelden aan bod van scholen die druk bezig zijn leerlingen te laten leren voor morgen. Deze scholen doen dat op een eigen wijze met eigen onderwijsvisies. Er worden ook handvatten gegeven voor scholen die nadenken over hun onderwijsvisie voor het leren voor morgen.
Prijs € 39,95

woensdag 17 mei 2017

Een KINDcentrum : waarom zou u dat willen & hoe kunt u dat realiseren?

Yvette Vervoort en Job van Velsen  
Schiedam : Buro 8020,
Uiteenzetting ter inspiratie bij het proces om een integraal en samenhangend aanbod te realiseren voor kinderen van nul tot dertien jaar in de vorm van een kindcentrum.        
Prijs € 15,--                       

maandag 15 mei 2017

8 heipalen onder de nieuwe school

Steeds meer scholen ontworstelen zich aan de 19e eeuwse werkverdeling in de school. Luc Greven zet de nieuwe schoolarchitectuur uiteen in 8 schragende heipalen: 4 met betrekking tot de onderwijskundige inrichting en 4 op het vlak van de organisatorische architectuur van de school. Lees meer

donderdag 11 mei 2017

Beter onderwijs? Zoek het uit! : 8 aanraders

Linda van den Bergh en Anje Ros
Dordrecht : Instondo, 2017. – 96 p.. – (TIBtools ; 19)
Met lit.opg.
ISBN 9789463170505
Bespreking van hoe de intern begeleider leerkrachten kan ondersteunen bij de ontwikkeling en versterking van een onderzoekende houding. Het boek gaat in op vragen als: Hoe kan deze onderzoekende houding gestimuleerd worden bij teamleden? Hoe kunnen ze begeleid worden om elkaar feedback te geven? Hoe kan gezorgd worden voor gesprekken met diepgang, waarin leerkrachten ook literatuur en (eigen) onderzoeksresultaten met elkaar bespreken? En hoe kan dit toegepast worden in de dingen die al gedaan worden, in plaats van iets nieuws op te starten? In steeds meer scholen nemen leerkrachten zelf verantwoordelijkheid voor het verbeteren van het onderwijs. In de praktijk blijkt echter dat ze het moeilijk vinden om een goede focus te behouden en planmatig te werken. Een onderzoekende houding is noodzakelijk. Een onderzoekende houding betekent het planmatig en systematisch werken en het gebruik maken van allerlei gegevens en van literatuur en leren van en met collega’s.
Plek in kenniscentrum: Lerende organisatie 20310-BERG

Een ster in Talent : resultaat van tien jaar krachtenbundeling

Elise Schouten ; red. Diana Aarnzen, Carla van den Bosch
Lent : Basisschool Het Talent, [2011]. – 132 p.
Jubileumuitgave 10-jarig bestaan van basisschool Het Talent
ISBN 97890817709
Beschrijving van de uitgangspunten en de praktijk van basisschool Het Talent in Lent. Tien jaar geleden startte deze school met de ambitie recht te doen aan ieder kind in zijn eigen sociale context en kinderen toe te rusten voor de samenleving van de 21e eeuw. De school ontwikkelde in de afgelopen jaren een onderwijsconcept dat het kind centraal stelt en uitgaat van erkende ongelijkheid.
Plek in kenniscentrum: Onderwijsconcept 17630-SCHO

dinsdag 9 mei 2017

Leren op de werkplek van leraren: hoe breng je dat in kaart?

Afbeeldingsresultaat voor de nieuwe mesoArnoud Evers
OU-medewerker Arnoud Evers ontwikkelde samen Karel Kreijns en Beatrice van der Heijden een instrument waarmee je de deelname van leraren aan professionele ontwikkelingsactiviteiten op het werk, zichtbaar kunt maken. Lees meer

Gedroomd onderwijs : een werkwijze voor onderwijsinnovatie

Afbeeldingsresultaat voor Gedroomd onderwijs wim KaizerWim Kaizer en Max Hoefeijzers
[s.l.] : MBO15, 2017. - 32 p.
Bespreking van een methode waarmee scholen - en in het bijzonder leraren - in staat zijn het onderwijs voortdurend een stapje verder te brengen. De methode helpt leraren, door essentiële én praktische vragen, zélf over de dagelijkse onderwijspraktijk na te denken en praktisch te veranderen. In dialoog met voor wie zij het doen. Ze leren zelf de lead te nemen, maar ook op effectieve manier hun omgeving te raadplegen en betrekken. Dus leerlingen en collega's, andere scholen, ouders en het bedrijfsleven.
  • Welke vernieuwingen waren de afgelopen jaren voor jou persoonlijk succesvol?
  • Wat is de essentie van die verandering?
  • Wat vinden jouw leerlingen en collega’s daarvan?
  • Hoe zet je dat in jouw onderwijspraktijk?
 Open de brochure

maandag 8 mei 2017

Teambeurs PO

Afbeeldingsresultaat voor teambeurs poVanaf komend schooljaar kan een team van ten minste twee leraren (van een of meer scholen van een schoolbestuur) subsidie krijgen om samen een masteropleiding te volgen. De subsidie is bestemd voor studiekosten en vervangingskosten. Een schoolontwikkelvraag is het startpunt voor de gezamenlijke studie. De aanvragers geven aan met welk doel het team de masteropleiding gaat volgen en hoe de leraren na de masteropleiding worden ingezet om het geleerde op hun school in praktijk te brengen. Vanuit deze subsidieregeling krijgen de leraren na de masteropleiding een jaar lang tijd (4 uur per week) om hieraan te werken. De regeling is op 13 april 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer 

vrijdag 5 mei 2017

Informele 'meetup' brengt kracht en inspiratie

Artikel van Mandy Pijl in Onderwijsblad, nr. 2 (28 januari 2017) ; p. 36-39
Steeds meer regio’s in Nederland gaan aan het werk met het in Rotterdam ontstane idee van het organiseren van MeetUps. In dit artikel wordt uitgewerkt wat een MeetUp is. Het idee is dat docenten uit verschillende onderwijssectoren, van primair onderwijs tot hbo, ideeën uitwisselen. Het gaat om inspiratiesessies, georganiseerd door een team van ongeveer vijftien docenten, waar alle geïnteresseerde docenten uit de regio welkom zijn. Tijdens een MeetUp worden ervaringen gedeeld en wordt er ook nagedacht over de visie op onderwijs. Inmiddels werken al elf Nederlandse steden met MeetUp. Open het artikel

woensdag 3 mei 2017

Five Key Responsibilities - The School Principal as Leader: Guiding Schools to Better Teaching and Learning

Wallace FoundationEen rapport van de Wallace Foundation dat toont dat 5 basiskenmerken bij schoolleiders leiden tot beter lesgeven en leren. Open het rapport
Bron: e-mailservice Kees Vernooy, 21 april 2017

dinsdag 2 mei 2017

De staat van de ouder 2017

Cover van de staat van de ouderJelle van der Meer, Madelon Vriezen
[s.l.] : Ouders & Onderwijs, 2017
Nieuw is de Staat van de Ouder. Ouders willen het allerbeste onderwijs voor hun kinderen, maar wat is dat dan: ‘het allerbeste onderwijs’? De vraag is: Wat wil de ouder? Sinds een jaar of tien wordt in het onderwijs gesproken over ‘ouders als partners’ en hoe dat inhoud moet krijgen. Meestal is bij dergelijke beschouwingen het perspectief dat van de school of het beleid. Hier wordt gekeken vanuit de ouders; het zijn hun ervaringen en hun opvattingen over ouderbijdragen, overgangen, veiligheid en pesten, privacy, roosters en vakanties.
Bekijk het digitaal magazine De staat van de ouder 2017

De staat van de leerling 2017

Utrecht : Inspectie van het Onderwijs, 2017. - 43 p.
17 leerlingen en studenten, van basisschool tot hoger beroepsonderwijs, werkten mee aan de Staat van de Leerling 2016. Zij bogen zich over actuele thema’s als passend onderwijs, kansenongelijkheid en de leraar. Dit resulteerde in een magazine met interviews, columns, kunstwerken en enquêteresultaten. De enquetes werden door 578 leerlingen ingevuld. In dit onderzoek wordt de meervoudige intelligentietheorie bekeken. Ook stellen leerlingen elkaar vragen over school en wordt er geinventariseerd wat Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, zou moeten weten volgens de leerlingen. Ook komt de schoolkeuze, het voortgezet onderwijs, en het mbo aan bod.
Bekijk de Staat van de leerling 2017 

De staat van de leraar 2017

Utrecht : Onderwijscoöperatie, 2017. - 11 p.
In deze derde editie van de Staat van de Leraar wordt voortgebouwd op de eerdere onderzoeksrapporten. De onderzoekers gaan dieper in op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dat doen zij door uit te zoomen van professionalisering naar professionele ruimte. Deze publicatie is gemaakt door de Onderwijscoöperatie. In de Staat van de Leraar komt de professionalisering van de leraar aan bod, zowel op individueel niveau als in teamverband. Ook wordt er naar de wensen van leraren gekeken op gebied van professionalisering en waar leraren graag een stem in zouden willen hebben. Leraren blijken professionalisering belangrijk te vinden, maar het grootste probleem zit volgens hen in de beschikbare tijd. De meeste leraren zouden op school graag (meer) mee willen praten over het aanschaffen van lesmaterialen en lesmethoden, de omgang met leerlingen, de didactiek en de wijze van toetsen.
Bekijk de Staat van de leraar

De staat van de schoolleider 2017

Utrecht : AVS/VO-Raad, 2017. - 35 p.
Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 is er De Staat van de Leraar, een onderwijsverslag voor en door leraren. In 2016 wordt voor het eerst De Staat van de Schoolleider gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2017 aan de hand van enkele kengetallen en enquêtes onder schoolleiders. De schoolleiders schetsen ieder vanuit hun eigen perspectief de staat van de schoolleider in het onderwijs anno 2017. Waar houden zij zich mee bezig? Hoe zien zij hun rol? Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: werken aan verbetering, schoolleidersregister, praktijkonderwijs, gespreid leiderschap en dienend leiderschap.
Bekijk de Staat van de schoolleider

Sturen vanuit visie : strategisch onderwijskundig leiderschap

Femke Geijssel, Meta Kruger, Sietske Waslander
Utrecht: VO-Raad, 2016. - 76 p.. - (VO-Academie ; 7)
Met ref.
Verslag van een literatuuronderzoek naar strategisch onderwijskundig leiderschap en belichting van vijf experts vanuit hun eigen achtergrond en expertise en verslag van zes schoolleiders over hun ervaringen in de praktijk. Alle zes deden zij in 2016 mee aan de pilot van de leergang Strategisch Onderwijskundig leiderschap van de VO-academie.
Brochure te openen na inloggen in de Onderwijsdatabank