donderdag 29 juni 2017

Toekomstbewust leiderschap : wereldwijde perspectieven op leren en leiderschap

Alma Harris, Michelle S. Jones
Helmond : Onderwijs Maak Je Samen OMJS; Stichting De Brink, 2017. – 263 p.
ISBN 9789079336203
Aanvulling op de hedendaagse kennis en inzichten over leiderschap in het onderwijs. Het boek brengt een breed scala aan wetenschappers en onderzoekers bij elkaar die hun eigen standpunt op leiderschap in het onderwijs introduceren, bekeken door de bril van beleid, praktijk of onderzoek. Ten tweede wordt leiderschap op verschillende niveaus (systeemniveau, professioneel niveau en leiderschaps- of leerlingniveau) vanuit de context en cultuur van zeer verschillende systemen en landen beschreven. Het boek biedt hiermee hedendaagse inzichten in de manier waarop heel uiteenlopende systemen zich actief inzetten om de capaciteit van leiders voor veranderingen en innovatie in het onderwijs te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van dit boek is het bieden van verschillende visies en perspectieven op leiderschap, zodat beter inzicht wordt verkregen in de manier waarop leiderschap een bijdrage kan leveren aan betere resultaten van leerlingen. Door systemen en landen te vergelijken en ze meer in hun context te bekijken, kunnen we mogelijk begrijpen waarom sommige onderwijssystemen daadwerkelijk beter presteren dan andere.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19120-HARR

maandag 26 juni 2017

De lerende schoolleider : effecten van professionalisering op een rij

Afbeeldingsresultaat voor VO academieIn opdracht van de VO-academie en het NRO hebben Meta Krüger en Inge Andersen een overzichtsstudie verricht naar de effecten van formeel en informeel leren van schoolleiders op het individu, de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies op een rij:
* Professionaliseringsprogramma’s met een coherent, op onderzoek en standaarden gebaseerd curriculum, actieve leervormen en een duidelijke verbinding tussen theorie en praktijk laten positieve resultaten zien, zowel op het niveau van de individuele schoolleider als op dat van de school.
* Programma’s die zich richten op onderwijskundig leiderschap, organisatieontwikkeling en verandermanagement, blijken effectief en genieten de voorkeur van schoolleiders. Dat geldt ook voor professionaliseringsactiviteiten die zich richten op teambuilding, het werken aan een lerende cultuur en schoolleiderschap als carriere.
* Stages en intensieve, praktijkgerichte opdrachten in de school beïnvloeden de kennis, houding en vaardigheden van de schoolleider positief.
* Wanneer schoolleiders in hechte leergroepen werken, bevordert dat de ontwikkeling van hun professionele vaardigheden en leiderschap. Ook mentoring en coaching kunnen hier een bijdrage aan leveren.
* Zeer ervaren schoolleiders kunnen beter geen standaard scholing volgen. Voor hen is een doorlopende professionalisering geschikter, die aansluit op hun specifieke rol en leervragen.
Open het rapport De lerende schoolleider : effecten van professionalisering op een rij
(juni 2017, 115 p.)

vrijdag 16 juni 2017

Leren zichtbaar maken met formatieve assessment : laat leerlingen de volgende stap zetten in hun leerproces

Shirley Clarke ; bew. Door Annemieke van Grol, Marije Heijdenrijk, Joost Maarschalkerweerd… [et al.]
Rotterdam ; Den Haag : Bazalt, 2016. – 196 p.
ISBN 9789461182234
Beschrijving van hoe formatieve assesment in te zetten in de praktijk. Formatief betekent dat de prestaties van een leerling niet worden vergeleken met die van andere leerlingen, maar met de eerdere resultaten van dezelfde leerling. Daarmee wordt de persoonlijke ontwikkeling in beeld gebracht. Onder assessment wordt de manier waarop leerlingen vooruit geholpen kunnen worden in hun leerproces verstaan: o.a. door feedback te geven, vragen te stellen, het leerdoel helder te maken en aan te geven hoe een ‘goed’ leerresultaat eruit ziet. Leerlingen krijgen terugkoppeling van de leraar, maar ook van klasgenoten. Bovendien wordt de leerlingen geleerd om zelf te reflecteren op hun leerresultaten. Het boek bevat voorbeelden en online video’s.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 17440-CLAR

woensdag 14 juni 2017

Mijn schoolteam

Assen : Van Gorcum, 2017
Observatie-instrument voor schoolleiders om leraren te observeren in de eigen groep. Mijnschoolteam functioneert als een leraar-volg-systeem, de scores van de verschillende observaties worden naast elkaar gepresenteerd in één rapport. In de rapporten staan uitslagen, grafieken, notities, foto’s, ontwikkelsuggesties en actiepunten voor de leerkrachten. Op deze manier kan worden vastgesteld of een leraar start-, basis- of vakbekwaam is. Daarnaast geeft het instrument een beeld van het team als geheel. Op basis van de uitslagen per leraar genereert het systeem een aantal teamoverzichten. Deze geven bijvoorbeeld de gemiddelde scores voor de bekwaamheidseisen, maar ook de gemiddelde scores voor een vijftal competenties.

Mijn schoolteam bestaat uit de volgende onderdelen:
• Leraardossier. Bestaat uit losse opmerkingen, observaties (op basis van bekwaamheidseisen en competenties), vragen, foto’s en filmpjes.
• Leraarrapport. In het Leraarrapport worden de criteria die de schoolleider heeft gescoord tijdens de observaties nader uitgewerkt waardoor bekeken kan worden hoe de ontwikkeling van een leraar verloopt.
• Teamoverzichten. Mijnschoolteam genereert drie typen teamoverzichten om leraren met elkaar te vergelijken
Lees meer

maandag 12 juni 2017

Een expert leert anders dan een beginner

Afbeeldingsresultaat voor scienceguideDe wetenschap biedt ons aan de lopende band inzichten in ‘goed lesgeven’ maar bij de vertaalslag naar de praktijk gaat het steevast mis. Dat is de analyse van onderwijsadviseur Erik Meester (Fontys), die zijn ervaringen in vele sectoren binnen het onderwijs naast elkaar legt. Lees meer
Bron: emailservice Kees Vernooy, 12 juni 2017

Zweeds onderwijsmodel wint in Nederland aan populariteit

Niet langer klassikaal lessen volgen op één niveau, maar leerlingen die zelf hun rooster en leerdoelen bepalen. Dat is de werkwijze van Kunskapsskolan, een Zweeds onderwijsconcept dat snel aan populariteit wint in Nederland. Lees meer

Over de relatie tussen schoolbestuur en onderwijskwaliteit is weinig bekend

Afbeeldingsresultaat voor NROIn Nederland hebben we hoge verwachtingen van schoolbesturen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Veel onderwijsbeleid leunt op het functioneren van besturen. Maar of en hoe besturen invloed kunnen uitoefenen op onderwijskwaliteit, daarover is weinig bekend, zo blijkt uit een systematische literatuurstudie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Lees meer
Bron: NRO, 12 juni 2017

woensdag 7 juni 2017

Nationaal Cohortonderzoek (NCO)

Utrecht : NRO, 2017. - 4 p.
Folder over het Nationaal Cohortonderzoek (NCO).
Minder onderzoeksdruk en bruikbare resultaten teruggeven aan scholen – dat is waar het NCO voor staat. Om meer waarde voor het onderwijs te realiseren, ontvangt een schoolbestuur jaarlijks per school en schooltype een rapportage van NCO. Deze bevat data over de vervolgopleidingen van hun oud-leerlingen en over de actuele schoolloopbaan van hun leerlingen. De eerste rapportage is vanaf nu voor hen beschikbaar via www.nationaalcohortonderzoek.nl.
Met de NCO-rapportages kan een school de prestaties vergelijken met die van gelijksoortige scholen. De rapporten geven inzicht in de opbrengsten van de school en kunnen gebruikt worden voor het kwaliteitszorgbeleid. Ook bieden ze een goede achtergrond om het gesprek met de leraren, ouders en de Inspectie van het Onderwijs aan te gaan over de kwaliteit van de school.
Open de folder van Nationaal Cohortonderzoek

donderdag 1 juni 2017

Handreiking Goede Medezeggenschap voor overleg tussen (G)MR en intern toezichthouder

Afbeeldingsresultaat voor versterking medezeggenschapSinds 1 januari 2017 moeten de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (GMR) en de intern toezichthouder van een school minimaal tweemaal per jaar overleg voeren met elkaar. Om bij te dragen aan een zo goed mogelijk contact tussen beide partijen, heeft het project Versterking medezeggenschap hiervoor een handreiking opgesteld. Open de handreiking

Toezicht en zelfevaluatie - themanummer van Kader Primair (nr. 8, april 2017)

‘Alleen door ruimte te geven, kan iets tot bloei komen' 
Daniëlla van ‘t Erve
Vanaf 1 augustus aanstaande geldt het nieuwe inspectietoezicht in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De inspectie begint voortaan bij het bestuur in plaats van de scholen. Eigen verantwoordelijkheid vormt het uitgangspunt. De eerste...
Richard Hassink
Scholen gaan de komende jaren steeds meer naar zichzelf kijken. Dat is een effect van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie, waarin zelfevaluatie steeds belangrijker wordt. Hoe organiseer je dat? Waar let je op? En wat is een...
Samen optrekken voor het beste onderwijs  - Marijke Nijboer
Hoe blijf je als toezichthouder goed op de hoogte van wat er speelt binnen je onderwijsorganisatie? En hoe richt je het toezicht zo in, dat het schoolbestuur en de scholen hier echt van profiteren? ‘Niet te dicht er bovenop’, was in...