vrijdag 27 januari 2017

Samen leraren opleiden : parels uit de praktijk

Afbeeldingsresultaat voor Vo raadEduLabs, teamteaching, leren solliciteren; iedere opleidingsschool ontwikkelt een eigen innovatieve werkwijze die bijdraagt aan het in de praktijk opleiden en begeleiden van leraren. In de publicatie van de VO Raad 'Samen leraren opleiden : parels uit de praktijk' geeft het Steunpunt opleidingsscholen, samen met de ADEF Adviescommissie Opleiden in de school, een kijkje in de keuken bij zeventien vo-opleidingsscholen. De publicatie is bedoeld om te inspireren, reflecteren en te laten zien welke waardevolle tools opleidingsscholen de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Open de brochure Samen leraren opleiden 

woensdag 25 januari 2017

Leren in de 21e eeuw : over leren in de 21e eeuw en 21st century skills in het onderwijs

Henk Lamers, Frank van den Oetelaar
Groningen : BoekTweePuntNul, 2017
ISBN 9789082226942 Dit boek wil een inspiratieboek zijn voor onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. In en rond het onderwijs wordt veel en vaak gediscussieerd over toekomstbestendig onderwijs eruit ziet. Hoe kan een prikkelende en uitdagende leeromgeving ontwikkeld worden waarin leerlingen zichzelf kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor betekenisvol leren, eigen talenten en het ontwikkelen van vaardigheden? In het boek wordt in een aantal hoofdstukken dieper ingegaan op vragen als: De kennissamenleving, waar hebben we het over?; Onderwijs en leren in de 21e eeuw, hoe ziet dat eruit?; Wat zijn 21st century skills?; De weg er naar toe, hoe kom je daar? Het boek bevat achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en leerarrangementen waarmee leraren direct in de eigen praktijk aan de slag kunnen. Ook geven tien experts in interviews hun zienswijze op het onderwijs in de 21e eeuw.
Boek is in bestelling

Leren door te doen : directeuren doorgronden hun leiderschap via Learning Center

Susan de Boer
In: Kader primair. - g. 22 (2016-2017), nr. 4 (december 2016); p. 22-25
De directeuren van de Sint Josephscholen in Nijmegen hebben deelgenomen aan een door de stichting zelf geïnitieerd Learning Center. Dit is een vorm van assessment waarin directeuren reflecteren op het leiderschap en leren door te doen. Het assessment is gebaseerd op twee pijlers: het leren door doen en het visiegerichte perspectief. De directeur reflecteert aan de hand van vragen vanuit het bestuur op de huidige uitwerking van het schooljaarplan. Voor de stichting is het belangrijk dat het strategisch beleidsplan leidraad blijft. Open het artikel

dinsdag 24 januari 2017

Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenHoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? De SLO-website Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en het maken van keuzes. Open het artikel van René Leverink

maandag 23 januari 2017

De wereld der verandering

De wereld der verandering : ontwikkelen van veranderkundig zelfverstaan | Ontwikkelgroep Leidinggeven aan leren | Scoop.itJeroen Koppens, Jorn Bruining, Rob Willems
Den Haag : School aan Zet, 2014
Spel voor teams van schoolleiders die willen reflecteren op de wijze waarop zij leiding geven aan veranderingen. Op het spelbord staat een wereldkaart met vijf werelddelen, vernoemd naar de klassieke fasen van een geplande verandering. Door gerichte opdrachten en vragen krijgen deelnemers inzicht in het verloop van veranderprocessen. Doel van het spel is het ontdekken van individuele en gemeenschappelijke leerpunten het ontwikkelen van vertrouwen om leiding te geven aan veranderingsprocessen. Het spel kan worden gebruikt als aanvulling op het ontwikkelmodel ‘Samen Leren Inhoud Geven’ (po) en het ontwikkelmodel ‘Lerende Organisatie’ (vo) van School aan Zet en kan worden ingezet op school- en bestuursniveau. De verschillende onderdelen kunnen van de website gedownload worden. Ga naar de spelonderdelen 

Handreiking bovenschoolse kwaliteitszorg

Publicatie (60 pag.) van de PO Raad voor iedereen die zich bovenschools bezighoudt met onderwijskwaliteit. Of dat nu een paar uur in de week is of een fulltime baan. De handreiking biedt de kwaliteitszorgmedewerker een overzicht van de opdrachten en vaardigheden die nodig zijn voor een goede uitoefening van kwaliteitszorg. Zo is er aandacht voor de rol als beleidsontwikkelaar, adviseur en onderzoeker. De lezer krijgt tips voor het innemen van de juiste positie in de organisatie. Open de brochure

vrijdag 20 januari 2017

Inspirators voor de toekomst

Enschede : SLO, 2016. - 132 p.
Beschrijving van 30 inspirerende voorbeelden uit de onderwijspraktijk van alle onderwijssectoren. In het onderwijs ziet SLO veel inspirerende voorbeelden rondom curriculumvernieuwing. Hun samenwerking met scholen geeft hen een uniek inzicht in de diverse manieren waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs.
Enkele voorbeelden:
  • Gepersonaliseerd leren op RSG Slingerbos Levant in Harderwijk
  • Bewegen en leren op Stanislas College in Rijswijk
  • Prof. leergemeenschap leesvaardigheid Nederlands in Groningen
  • Vliegende start met digitale geletterdheid op De Starter in Groningen

dinsdag 17 januari 2017

Een spiegel voor de school : praktijkervaringen van beginnende en gevorderde auditoren

Afbeeldingsresultaat voor po raadEen spiegel voor de school : praktijkervaringen van beginnende en gevorderde auditoren
Utrecht : PO Raad, december 2016. - 50 p.
Handreiking audits en visitaties. Veel besturen zijn zoekende naar een handreiking om audits, visitaties en zelfevaluaties verder te ontwikkelen, om zo hun kwaliteit zichtbaar te maken en te evalueren. Open het document Een spiegel voor de school

maandag 9 januari 2017

Combining forces : distributed leadership and a professional learning community in primary and secondary education

Frank Hulsbos, Stefan van Langevelde, Arnoud Evers
Heerlen : Welten-instituut/Open universiteit, 2016. - 42 p.
In opdracht van AVS
Met lit.opg.
Op scholen die actief nieuw onderwijs ontwikkelen, werken leraren en schoolleiders nauw samen. Leraren hebben hier veel ruimte om de eigen expertise in te zetten en de schoolleider ondersteunt hen daarbij. Hoe scholen dat doen is onderzocht door het Welten-Instituut onder de noemer 'Combining forces'. Er is nagegaan welke factoren gespreid leiderschap in combinatie met een professionele leergemeenschap in de school ondersteunen. Op het Amersfoortse Vathorst College en basisschool Willibrordus in Deurningen worden de twee elementen doorgevoerd in het hele schoolsysteem. Op basis van het onderzoek formuleerden de onderzoekers vijf bouwstenen die bevorderlijk zijn voor gespreid leiderschap en een professionele leergemeenschap: -Bouw aan een onderwijspraktijk die samenwerking tussen leraren onvermijdelijk maakt. -Creëer organisatiestructuren die specifiek als doel hebben om te werken aan verbetering en vernieuwing. -Communiceer vanuit een professionele dialoog. -Bespreek met collega's wat wordt verstaan onder professionaliteit van de leraar en de schoolleider. -Wees als schoolleider ontvankelijk voor nieuwe ideeën en waardeer initiatieven van leraren. Open de brochure Combining forces  

donderdag 5 januari 2017

Samen lesgeven : co-teaching in de praktijk

Dian Fluijt, Elke Struyf, Cok Bakker
Borgerhout: Pelckmans Pro, 2016. – 232 p.
ISBN 9789463370332
Beschrijving van 12 van co-teaching teams. Het zijn praktijkvoorbeelden van teams uit het basis-/lager onderwijs en het voortgezet/secundair onderwijs. Zowel ervaringen van beginnende als ervaren co-teachers worden beschreven. Het boek geeft concrete handvatten voor het nadenken over en vormgeven van de eigen co-teaching praktijk.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 13120-FLUI

Betekenisvolle kennis voor en over basisonderwijs

Karel Stokking
Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2016. – 292 p. ; 25 cm
ISBN 9789044134568
Er wordt veel beweerd over basisonderwijs en veel verwacht van scholen en leerkrachten. Hiermee omgaan vraagt om kennis. Die kennis is volop beschikbaar, maar heel verspreid en divers, en wordt in deze publicatie samengebracht, kritisch besproken en geordend. Dit boek wil een overzicht bieden van relevante ontwikkelingen en betekenisvolle kennis.
Het eerste deel behandelt wat leerlingen in het basisonderwijs moeten leren, hoe zij dit kunnen leren, hoe leerkrachten dit leren kunnen bevorderen, en hoe leerkrachten zelf kunnen worden opgeleid. Deel twee zoekt naar richtlijnen en ijkpunten voor wat leerkrachten moeten onderwijzen, op welke manier en met welk resultaat. Dit betreft de drie kernbestanddelen van basisonderwijs: de basisvaardigheden, de kennis over de wereld waarop leerlingen zich moeten leren oriënteren, en hun persoonlijke ontwikkeling. Deel drie beschrijft hoe onderzoek op scholen kan bijdragen aan meer kennis, wat bekend is over gericht werken aan leerresultaten en over onderwijsverbetering, professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling, en gaat nader in op de waarde van onderwijsconcepten. Dit boek is primair geschreven voor docenten en studenten van de lerarenopleidingen voor basisonderwijs (zowel universitaire of academische als overige) maar ook bedoeld voor leerkrachten, die op de scholen voor de leerlingen de centrale rol vervullen.
Plek in kenniscentrum: Onderwijzen 26110-STOK

Hoe komen we van deze rotonde? : over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling

Erna Reiken, Sigrid Loenen
Huizen : Pica, 2016. – 136 p.. – (Leiderschap in de onderwijspraktijk)
ISBN 9789491806834
Centraal in het boek staat het benutten van creatief en probleemoplossend denken, om ruimte te maken voor eigen onderwijsontwikkeling. Het boek is geschikt voor leidinggevenden in het onderwijs. In het eerste deel van dit boek worden de omgeving en randvoorwaarden waarin de ontwikkeling plaatsvindt besproken. In deel twee kan zelf gewerkt worden aan het doorlopen van de vier fases die nodig zijn om met gebruik van creatieve denkkracht te komen van een groots verlangen naar acties met impact. Het gaat hierbij om het nemen van een bewust besluit waarbij de voor de hand liggende mogelijkheden (voorlopig) opzij worden gelegd, om op zoek te gaan naar mogelijkheden die buiten het bekende liggen. Weg van de rotonde, dus. Het is nieuw, zelfs spannend, maar altijd met hetzelfde doel: ontdekken, groeien en leren om tot optimaal onderwijs te komen.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 26110-REIK

Meerwaarde van Didactisch Coachen

Afbeeldingsresultaat voor wij lerenScholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de bekwaamheden van docenten.
• Didactisch Coachen, het geven van feedback aan leerlingen en;
• het coachen van leerlingen is hierin misschien wel de meest essentiële vaardigheid.
In twee eerdere artikelen op wij-leren.nl beschreven Lia Voerman en Frans Faber wat Didactisch Coachen inhoudt en hoe docenten het kunnen toepassen. Dit artikel bespreekt de invoering van Didactisch Coachen op school. Open het artikel Meerwaarde van didactisch coachen 

Gepersonaliseerd onderwijs

Afbeeldingsresultaat voor nieuwe mesoThemanummer van De Nieuwe Meso, 2016-04, december:
1.Introductie: gepersonaliseerd onderwijs, Klaas Pit
2.Gepersonaliseerd onderwijs. Een benadering vanuit twee perspectieven, Klaas Pit
3.Leren van de leerlabs, Noud Cornelissen en Milan van Manen
4.Meer maatwerk mogelijk maken in het vmbo, Geesje van Slochteren
5.Aan de slag met onderwijsontwikkeling, Noud Cornelissen
6.Portret 1: Het Stedelijk in Zutphen
7.Portret 2: Ds Pierson College in Den Bosch
8.Portret 3: Farel College in Amersfoort
9.Portret 4: Tabor College locatie d’Ampte in Hoorn
Bij gepersonaliseerd onderwijs wordt het onderwijs zo ingericht dat meer recht wordt gedaan aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. De opgang van gepersonaliseerd onderwijs op dit moment is niet helemaal onbesproken. Vooral de nadruk op individuele leerprocessen en de betekenis die daarbij wordt gehecht aan de rol van de leerling daarin, leidt tot discussie. Hoe wenselijk is de grote focus op de individuele leerling en zijn leerbehoefte in een tijd waarin maatschappelijke cohesie onder druk staat? Onderwijs moet leerlingen ook leren samenwerken en -leven: slaagt geindividualiseerd onderwijs daarin?
Het themanummer staat in SharePoint: Kennis en innovatie > Kenniscentrum > Tijdschriften